Durvalumab krijgt positieve NICE-aanbeveling voor PD-L1-positieve niet-kleincellige longkanker

...

Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft deze maand durvalumab van AstraZeneca aanbevolen voor patiënten met een PD-L1-positieve lokaal gevorderde, inoperabele, stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC). NICE adviseerde de National Health Service (NHS) om durvalumab heel specifiek beschikbaar te stellen voor gevorderde NSCLC- patiënten die reageren op een op platinum gebaseerde combinatie van chemotherapie en bestraling en een PD-L1-expressie vertonen in ten minste 1% van de tumorcellen. NICE evalueerde hiervoor niet alleen de gegevens van de fase III-studie PACIFIC, maar ook van patiënten die durvalumab in het VK ontvingen toen het in 2019 beschikbaar werd gesteld via het Cancer Drugs Fund. Bijgewerkte langetermijnresultaten van de PACIFIC-studie toonden aan dat PD-L1-positieve NSCLC-patiënten die werden behandeld met durvalumab na een eerdere combinatie van een op platinum gebaseerde chemoradiotherapie een totale vijfjaarsoverleving hadden van 42,9% versus 33,4% in de placebo-arm. De mediane totale overleving op durvalumab was 47,5 maanden vergeleken met 29,1 voor placebo. Eerdere gegevens van de studie toonden een responspercentage van 28,4% voor patiënten behandeld met durvalumab versus 16% op placebo, en de mediane progressievrije overleving was respectievelijk 16,8 maanden en 5,6 maanden. De Europese Commissie heeft begin mei 2022 de autologe CAR-T-celtherapie tisagenlecleucel (Kymriah) van Novartis goedgekeurd voor patiënten met een recidiverend of refractair folliculair lymfoom. De goedkeuring door de Europese Commissie, die de anti-CD19-celtherapie beschikbaar maakt voor volwassen patiënten met graad 1, 2 en 3A folliculair lymfoom na twee of meer lijnen met systemische therapie, volgt op een eerder positief advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau (CHMP). De goedkeuring van tisagenlecleucel is gebaseerd op de resultaten van de fase II-studie ELARA, waarbij na een mediane follow-up van 21 maanden, 86% van de 94 patiënten respondeerde op de behandeling en 69% een complete respons vertoonde. Na negen maanden bleef deze respons aanhouden bij 87% van de complete responders. Van de 97 patiënten in de veiligheidsanalyse van de studie, kreeg 50% het cytokine-releasesyndroom (CRS) en geen enkele patiënt had graad 3 of 4-bijwerkingen. De Europese Commissie heeft begin april 2022 vergunning verleend voor het in de handel brengen van Bristol Myers Squibb's CD19-gerichte CAR-T-celtherapie Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) voor de behandeling van recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom, primair mediastinum grootcellig B-cellymfoom en folliculair lymfoom graad 3B na twee of meer lijnen systemische therapie. De goedkeuring was gebaseerd op gegevens uit de fase I-studie TRANSCEND NHL waarin lisocabtagene maraleucel werd geëvalueerd bij patiënten met de drie lymfoomtypes. Bij 216 patiënten was het responspercentage 73%, waarbij ongeveer de helft minimaal of geen detecteerbaar lymfoom bereikte na de behandeling. De mediane duur van de respons in de totale populatie bedroeg 20,2 maanden en bij patiënten die een complete respons bereikten, was de mediane duur van de respons 26,1 maanden. BMS heeft eveneens de gepoolde veiligheidsgegevens ingediend van vier studies, waaronder ook deze van de TRANSCEND NHL 001. Van de 314 patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom die in deze studies met lisocabtagene maraleucel werden behandeld, vertoonde 39% van de patiënten een cytokine-releasesyndroom (alle graden). BMS Chief Medical Officer Samit Hirawat zei in een verklaring dat deze Europese goedkeuring van Breyanzi een belangrijke stap voorwaarts is om de nieuwe en gepersonaliseerde wetenschap van CAR-T-celtherapieën naar meer patiënten over de hele wereld te brengen.