...

De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar een van de twee behandelingsgroepen: pembrolizumab (n = 401) of een placebo (n = 201). De primaire eindpunten waren het percentage complete pathologische remissie (pCR) en het effect ervan op de evenementvrije overleving (EFS).Het percentage pCR bedroeg 64,8% in de pembrolizumabgroep en 51,4% in de placebogroep (? 13,6%, p = 0,00055, wat veel beter was dan de vooraf gespecificeerde p-waarde < 0,003). De intermediaire analyse werd dan ook meteen de eindanalyse.Toevoeging van pembrolizumab had ook gunstige effecten bij vrouwen met een tumor zonder PD-L1-expressie. Bij die patiënten was het absolute verschil zelfs het grootst: ? 18,3%. Dat wijst erop dat de PD-L1-expressie geen voorspellende waarde heeft wat de werkzaamheid van de behandeling betreft, en dat het resultaat te danken is aan de synergetische werking van de combinatie van een immunotherapeutisch middel en de chemotherapie.De resultaten over de EFS zijn nog zeer preliminair, maar na 18 maanden bedroeg het aantal evenementen 7,4% in de pembrolizumabgroep en 11,8% in de placebogroep (HR 0,63). De toekomst zal leren welk effect het percentage pCR heeft op de EFS.