...

Deze studies hebben gekeken naar een pathologische volledige respons, wat geen gevalideerd eindpunt is volgens de FDA, maar een goeie surrogaatmerker in de neoadjuvante setting. Adjuvante chemotherapie na radicale cystectomie is niet aanbevolen in deze patiëntenpopulatie. De fase III-studie van de EORTC van dr. Sternberg toonde wel een positief effect op progressievrije overleving, maar geen statistisch significant overlevingsvoordeel. Ondanks dat er nog geen gerandomiseerde studies met positieve overlevingsresultaten zijn, wordt adjuvante chemotherapie toch gegeven in de praktijk, iets wat dr. Powles kan begrijpen. De IMvigor010-studie was de eerste gerandomiseerde fase III-studie waarvan data gerapporteerd werden tijdens het ASCO 2020-congres. In deze studie werd het effect en de veiligheid van adjuvante immunotherapie, meer specifiek atezolizumab, vergeleken met observatie bij patiënten met PD-L1-positieve spierinvasieve blaaskanker met hoog risico, na radicale cystectomie. Jammer genoeg kon er geen significant verschil in ziektevrije overleving worden aangetoond (HR 0,89). Atezolizumab werkte ook niet beter in de PD-L1-subgroep. We hadden gehoopt dat we een positief effect zouden zien, omdat neoadjuvante studies met atezolizumab veelbelovend leken, gaf een ontgoochelde dr. Powles aan. Hij betwijfelt dat dit resultaat een effect is van atezolizumab, en benadrukte dat dit een belangrijk precedent is, aangezien er momenteel veel studies met immunotherapie bezig zijn binnen de adjuvante en neoadjuvante setting. De studies met neoadjuvante immunotherapie als monotherapie of in combinatie met chemotherapie lijken betere resultaten op te leveren, maar ook hier is het bang afwachten na de negatieve IMvigor010-studie, aldus dr. Powles. Tot slot gaf dr. Powles aan dat bij positieve studieresultaten er snel goedkeuring kan zijn door de FDA, zoals het geval was met pembrolizumab. Dat werd op basis van de resultaten van de fase II-studie KEYNOTE 057 goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker met hoog risico die eerder BCG (Bacillus Calmette-Guérin) hebben gehad.