Met dr. Emmanuel Seront, medisch oncoloog van de Groupe Jolimont & Cliniques Universitaires Saint Luc, hadden we een gesprek over de belangrijkste communicaties op het vlak van blaaskanker op ASCO GU 2020. "Vorig jaar werden artsen overspoeld met nieuwe gegevens, maar op het ASCO GU-congres dit jaar werden geen gegevens gepresenteerd die onmiddellijk invloed zullen hebben op de praktijkvoering." Dr. Seront maakte een selectie van de meest opvallende presentaties en posters rond blaaskanker.

Het San Antonio Breast Cancer Symposium is de voorbije jaren uitgegroeid tot het belangrijkste congres rond borstkanker. Nieuwe data worden hier meestal voorgesteld en de aandacht in de medische pers is groot. Ook bij ons wordt al enkele jaren een post-SABCS gegeven voor degenen het congres niet zelf hebben kunnen bijwonen.

Met prof. dr. Piet Ost, kliniekhoofd radiotherapie van het UZ Gent, hadden we een gesprek over de belangrijkste communicaties op het vlak van prostaatkanker op ASCO GU 2020.

Een hormonale behandeling maakt al sinds decennia deel uit van de standaard adjuvante behandeling bij een premenopauzale vrouw met een primaire borstkanker die hormoonreceptorpositief (HR+) en HER 2-negatief is. Veel van deze studies zijn meer dan 10 tot 15 jaar geleden gestart en hebben nu een voldoende lange follow-up om iets zinvols over globale overleving te kunnen zeggen. Prof. Francois Duhoux (UCL) formuleerde een aantal inzichten die kunnen leiden tot een optimale behandeling.

Kanker bij oudere patiënten kent een stijgende incidentie. 44% van de nieuwe kankerdiagnoses in België gebeurt bij patiënten ouder dan 70 jaar. In deze patiëntengroep bedraagt de vijfjaarsoverlevingskans 50% tegenover 65% bij de jongere patiëntengroep. Deze cijfers bewijzen de nood aan een gespecialiseerde onco-geriatrie. Dr. Lore Decoster (UZ Brussel) presenteerde een aantal uitdagingen waarmee oncologen geconfronteerd worden bij de behandeling van oudere patiënten.

In het kader van de Pierre Stryckmans Lecture werd prof. Gilles Salles (Lyon, Frankrijk) uitgenodigd tijdens de 35ste jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Hematology Society. Hij gaf een lezing over folliculair lymfoom: kennen we alle puzzelstukjes?

Om de toxiciteit van radiotherapie te verminderen, wordt ze gecombineerd met chemotherapie, waardoor de overleving van patiënten met hodgkinlymfoom aanzienlijk stijgt. Maar ook de vooruitgang in de radiotherapie zelf heeft impact op het optreden van toxiciteit.

Na een snelle bevraging van het publiek, blijkt dat verpleegkundigen vaak vinden dat het hen aan de nodige vaardigheden ontbreekt om seksuele problemen met patiënten te bespreken. Maar is het niet aan de zorgverleners om ook dit type problemen bespreekbaar te maken? En hoe kunnen we dat doen?

De Association francophone Belge d'oncologie thoracique (AFBOT) hield eind 2019 haar jaarlijkse symposium voor thoracale oncologie. BOhN brengt verslag uit van enkele van de presentaties die tijdens het rijke en boeiende symposium werden gegeven. - Tal van biomarkers zoals 'drivers' en biomarkers die de respons op immunotherapie voorspellen, bepalen mee het therapeutische beleid.

Professor Ninane (Brugmannziekenhuis, CHU St.-Pieter) besprak de houding van de European Respiratory Society ten aanzien van de e-sigaret, die almaar populairder wordt, vooral bij jongeren. Hij maakte brandhout van de argumenten van bedrijven die e-sigaretten produceren.

Dr. Moretti (Jules Bordet Instituut): "Immunotherapie en radiotherapie zijn complementair en dat verklaart de goede resultaten die in de PACIFIC-studie werden behaald bij patiënten met een NSCLC."

Prof. Marc André, diensthoofd hematologie (CHU UCL Namur in Godinne) en ondervoorzitter van de BHS, zat de post-ASH-meeting voor. Hij benadrukte enkele thema's die van belang zijn voor de toekomst.

Als we het vandaag over chronische myeloïde leukemie hebben, moeten we ook over therapievrije remissie praten. Volgens de richtlijnen schommelt het percentage rond de 50% waardoor een zorgvuldige monitoring van de moleculaire respons nodig blijft.

Dr. Michiel Strijbos, medisch oncoloog in het GZA Antwerpen, beperkt de hoogtepunten van ASCO GU wat nierkanker betreft tot twee studies. "Beide studies hebben een mooie wetenschappelijke rationale, met daarenboven resultaten die voldoende significantie tonen qua efficaciteit en toxiciteit", vertrouwde dr. Strijbos ons toe.