...

In deze dubbelblinde studie werden 403 vrouwen met borstkanker met botmetastasen die tijdens de eerste 10-15 weken van de behandeling ≥ 9 doses zoledroninezuur of pamidronaat intraveneus (i.v.) hadden gekregen en nog altijd werden behandeld met bisfosfonaten, tussen maart 2006 en juli 2013 gerandomiseerd naar zoledroninezuur i.v. 4,0 mg om de vier weken (n = 200) of om de 12 weken (n = 203) gedurende een jaar. Na een follow-up van een jaar hebben 47 patiënten (23,2%) die zoledroninezuur om de 12 weken kregen, en 44 patiënten (22,0%) van de patiënten die zoledroninezuur om de vier weken kregen, aan het skelet gerelateerde complicaties ontwikkeld (geen significant verschil). De frequentste aan het skelet gerelateerde complicaties waren bestraling van het bot (11,3% vs. 14,5%) en pathologische fracturen buiten de wervels (8,9% vs. 7,5%). De incidentie van aan het skelet gerelateerde complicaties bedroeg respectievelijk 0,50 en 0,46 per jaar (p = 0,85).De frequentste bijwerkingen bij toediening van zoledroninezuur om de 12 en om de vier weken waren vermoeidheid (33,7% vs. 30,3%), gewrichtspijn (27,7% vs. 32,8%) en nausea (26,2% vs. 29,8%). Graad 3/4-bijwerkingen zijn opgetreden bij respectievelijk 42,6% en 47,5% van de patiënten. Ernstige bijwerkingen zijn opgetreden bij respectievelijk 25,2% en 25,3% van de patiënten. Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, bedroeg respectievelijk 8,9% en 11,6%. Geen enkel verschil was significant.Hortobagyi GN et al Continued Treatment Effect of Zoledronic Acid Dosing Every 12 vs. 4 Weeks in Women With Breast Cancer Metastatic to Bone.The OPTIMIZE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 26 januari 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2016.6316http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2598744