...

Als de proefpersonen in tertielen werden ingedeeld naargelang van de plasmaconcentratie van 25-hydroxyvitamine D, was de totale sterfte ongeveer een derde lager in het hoogste dan in het laagste tertiel. De sterfte aan colorectale kanker na vijf jaar bedroeg 20% in het laagste tertiel. In het hoogste tertiel duurde het tien jaar voor een sterfte van 20% werd geregistreerd. Er werd een vergelijkbaar tendens waargenomen wat betreft de totale sterfte: 20% na 3,5 jaar in het laagste tertiel en 6,0 jaar in het hoogste tertiel. Er waren ook interacties tussen de 25-OH-vitamine D-spiegel en het genotype van de vitamine D-receptor (VDR). Dat wijst op een oorzakelijk verband tussen vitamine D en de overleving.