...

Het Kankerplan 2008-2010 bestond in zijn oorspronkelijke vorm uit 32 acties en 61 maatregelen. Sinds de lancering werden daar nog 13 maatregelen aan toegevoegd. Van alle 74 maatregelen zijn er vandaag 44 geïmplementeerd en 30 in uitvoering of voorbereiding. Minister Onkelinx: "Ondanks de begrotingsperikelen die ons land vandaag kent, wil ik onderstrepen dat alle middelen voor initiatieven, steun en onderzoek van het Kankerplan gevrijwaard werden. De meeste maatregelen van het Kankerplan zijn structurele maatregelen. Dat betekent dat ze, eenmaal ingevoerd, ook doorlopen." Kankerplan als facilitator De deelnemers aan de kwalitatieve evaluatie van het Kankerplan - 40 instellingen betrokken bij de strijd tegen kanker in België - hebben de lancering van het plan als bijzonder positief ervaren. Zo heeft het Kankerplan de rol van facilitator gespeeld voor de uitbouw van kwaliteitsvolle oncologische zorg, bevorderd door het voorzien van datamanagers. Een aantal proefprojecten werd op de baan gezet en er werd gesleuteld aan een verbeterde terugbetaling voor patiënten. Ook de aandacht voor psychosociale ondersteuning en communicatie tussen arts en patiënt en de daarbij horende opleidingen, werden vooropgesteld. Aandachtspunten Iedereen is het erover eens dat de continuïteit van het Kankerplan moet worden verzekerd en dat er in deze optiek moet verder gebouwd worden op het Kankerplan 2008-2010. Er dient, volgens de deelnemende centra, geïnvesteerd te worden in de bekendmaking van de acties en maatregelen en in het verder uitwerken van proefprojecten. Volgens hen zijn een verdere uitbouw van het MOC (multidisciplinair oncologisch consult), een betere informatie-uitwisseling over alle niveaus heen en tussen alle actoren op het terrein en een jaarlijkse opvolging en evaluatie door het Kankercentrum noodzakelijk om, onder meer, de best mogelijke zorg op maat te garanderen. Een structurele samenwerking met de patiëntenorganisaties is een ander belangrijk aandachtspunt. Maatregelen sinds 2011 Minister Onkelinx stelde eind november in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer ook een stand van zaken voor van het Kankerplan. Hieronder bespreken we enkele realisaties sinds maart 2011, met bijhorende cijfers. Preventie en opsporing Sinds de invoering van de terugbetaling van consultaties voor hulp bij tabaksontwenning, is het aantal sessies bij de tabakoloog gestegen. Tot en met 2011 werden 35.316 sessies terugbetaald. Patiënten kunnen vandaag terecht bij ongeveer 200 gekwalificeerde tabakologen. In maart 2012 keurde het Riziv de nieuwe nomenclatuur goed voor de terugbetaling van genetische tests bij risico op erfelijke borst- en ovariumkanker (BRCA1-2 mutatie) en colonkanker. De maatregel zou begin 2013 in werking moeten treden. Ook voor DNA-stalen van patiënten en hun gezin die in het buitenland onderzocht moeten worden omdat er in België geen gespecialiseerd laboratorium bestaat, wordt voortaan een jaarlijks budget van 550.000 euro voorzien. Behandeling verzorging en steun aan de patiënten Sinds 2010 is het MOC verplicht voor alle nieuwe kankergevallen. In 2011 werden bij medisch oncologen 250.492 raadplegingen geregistreerd, bij klinisch hematologen 164.051 en bij endocrinologen-diabetologen 484.699. Wegens het stijgend aantal MOC's financiert het Kankerplan nu extra zorgpersoneel: 330 VTE verpleegkundigen, 330 psychologen, 165 maatschappelijk assistenten en datamanagers en 163 VTE diëtisten. Vorig jaar werden 13.316 lange consultaties voor de mededeling van de diagnose en het behandelingsplan geregistreerd.