...

Deze open studie werd uitgevoerd bij 389 patiënten die al een tot drie eerdere behandelingen hadden gekregen waaronder minstens een chemotherapie, in 109 centra in 20 landen. De patiënten werden tussen maart 2014 en september 2015 gerandomiseerd naar venetoclax gedurende twee jaar plus rituximab tijdens de eerste zes maanden (n = 194) of bendamustine plus rituximab gedurende zes maanden (n = 195). Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving zoals geëvalueerd door de onderzoeker. Na tumorprogressie mocht niet worden overgeschakeld op venetoclax plus rituximab.Tijdens een mediane follow-up van 23,8 maanden was de CLL verergerd bij 32 patiënten van de 'venetoclax plus rituximab'-groep en bij 114 patiënten van de 'bendamustine + rituximab'-groep. De mediane progressievrije overleving was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de eerste groep en bedroeg 17 maanden in de tweede. De progressievrije overleving na twee jaar was 84,9% vs. 36,3% (hazard ratio [HR] = 0,17, p < 0,001).De combinatie venetoclax en rituximab had gunstige effecten in alle klinische en laboratoriumsubgroepen. De progressievrije overleving na twee jaar was 81,5% vs. 27,8% (HR = 0,13, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,05-0,29) in de subgroep met een 17p-deletie en 85,9% vs. 41,0% (HR = 0,19, 95% BI = 0,12-0,32) in de subgroep zonder 17p-deletie.Seymour JF et al. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 2018; 378:1107-1120. DOI: 10.1056/NEJMoa1713976. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713976