...

In de eerste fase van de TONIC-studie, een adaptatieve, niet-vergelijkende fase II-studie, werden 67 patiënten met een gemetastaseerde drievoudig negatieve borstkanker gerandomiseerd naar nivolumab zonder of met een inductietherapie in lage dosering van twee weken of radiotherapie (3x 8 Gy), cyclofosfamide, cisplatine of doxorubicine, telkens gevolgd door nivolumab.Het percentage objectieve respons in de totale patiëntengroep volgens de iRECIST-criteria was 20%. De meeste responsen werden waargenomen in de groepen die werden behandeld met cisplatine (ORR = 23%) en doxorubicine (ORR = 35%).Na een inductietherapie met doxorubicine en cisplatine hebben de vorsers een hogere activiteit vastgesteld van met het immuunsysteem samenhangende genen die meespelen bij door PD-1/PD-L1 gemedieerde mechanismen en de cytotoxiciteit van de T-cellen.Voorwerk L et al. Immune induction strategies in metastatic triple-negative breast cancer to enhance the sensitivity to PD-1 blockade: the TONIC trial. Nature Medicine 25, 920-928 (2019); https://www.nature.com/articles/s41591-019-0432-4