...

30-50% van de patiënten met een precursor-B-cell-ALL is CD20-positief. Dat type leukemie komt vaak voor bij kinderen, maar komt ook voor bij volwassenen. De standaardtherapie geeft duidelijk minder goede resultaten bij volwassenen dan bij kinderen. Deze studie werd uitgevoerd bij 220 patiënten van 18-59 jaar die in twee groepen werden ingedeeld: een groep kreeg chemotherapie met rituximab (totaal van 16 tot 18 infusen) en de andere groep kreeg alleen chemotherapie. Rituximab is een monoklonale antistof gericht tegen CD20. Na een mediane follow-up van 30 maanden was het relapspercentage lager bij de patiënten die rituximab hadden gekregen, dan bij de patiënten die geen rituximab hadden gekregen (18% in de rituximabgroep en 30,5% in de controlegroep). De ziektevrije overleving na 2 jaar bedroeg 65% in de rituximabgroep en 52% in de groep die geen rituximab had gekregen.