...

Die mutaties veroorzaken een specifieke resistentie tegen purineanalogen. Er werden verschillende mutaties van dat gen waargenomen.De aard van de mutaties van het NT5C2-gen wijst op het verwerven van nieuwe eigenschappen.Ze verhogen de activiteit van het 5'-nucleotidase in vergelijking met het wilde gen (p ≤ 0,01), waardoor de kankercellen resistent worden tegen nucleosideanalogen. Alle kinderen met die mutatie hebben een vroege relaps van hun ALL vertoond (minder dan drie jaar na de initiële diagnose) (p = 0,03, mediaan 516 dagen vs. 930 dagen zonder mutatie van NT5C2).16% van alle patiënten met een vroege relaps was drager van dergelijke mutaties.Die mutaties komen niet of uiterst zelden voor bij de initiële diagnose (0,01 % en 0,02%). (referentie: Meyer JA et al. Nat Genet. 2013;doi: 10.1038/ng.2558)