...

In deze studie hebben 403 kinderen 447 episoden van gevaarlijke febriele neutropenie vertoond. Bij 76 kinderen (17%) werd uiteindelijk een ernstige infectie gediagnosticeerd. Die infecties gingen gepaard met een langere duur van koorts, neutropenie en monocytopenie en een hoger risico op opname op de intensive care. Tien van de 11 sterfgevallen hebben zich voorgedaan in die groep. Drie markers correleerden met ernstige infecties: een leeftijd ? 12 jaar, een CRP-gehalte ? 90 mg/l en een IL-8-spiegel ? 300 pg/ml. Het risico op een ernstige infectie bedroeg 7% bij kinderen jonger dan 12 jaar die bij opname of na 24 uur een CRP-gehalte en/of een IL-8-spiegel hadden die beneden die cut-offwaarden lagen, en 46% bij de kinderen ouder dan 12 jaar met een CRP en IL-8-spiegel boven die cut-offwaarden (relatief risico 6,7, 95% betrouwbaarheidsinterval 2,3-19,5).