...

De PALOMA-3-studie is een fase 3-studie die de werkzaamheid van palbociclib, een CDK4/6-remmer, in combinatie met fulvestrant heeft onderzocht bij 521 patiënten met een gevorderde hormoongevoelige (HR+), HER2-negatieve borstkanker bij wie de tumor was gerecidiveerd of verergerd tijdens een vroegere hormoontherapie. De vrouwen werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar palbociclib (125 mg/d per os de eerste drie weken van elke cyclus van 28 dagen) en fulvestrant (500 mg i.m. op d1 en d15 van de eerste cycli en daarna op d1 van elke volgende cyclus) (n = 347) of naar fulvestrant plus een placebo (n = 174). Niet-gemenopauzeerde of perimenopauzale vrouwen kregen eveneens gosereline.Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving bepaald door de onderzoeker. Na een mediane follow-up van 8,9 maanden bedroeg de mediane progressievrije overleving 9,5 maanden in de 'palbociclib-fulvestrant'-groep en 4,6 maanden in de 'fulvestrant-placebo'-groep (HR 0,46, p < 0,0001).In München heeft Massimo Cristofanilli tijdens de eerste presidentiële sessie de resultaten gepresenteerd van een vooraf gespecificeerde analyse van de totale overleving, een secundair eindpunt, dat werd geëvalueerd nadat ongeveer 60% (n = 310) van de 521 patiënten was overleden (de mediane follow-up bedroeg op dat ogenblik 44,8 maanden).De mediane totale overleving bedroeg 34,9 maanden met palbociclib plus fulvestrant en 28,0 maanden met fulvestrant plus een placebo, dus een verschil van 6,9 maanden (p = 0,043). Het absolute verschil in totale overleving was van dezelfde grootteorde als het absolute verschil in progressievrije overleving in de totale patiëntenpopulatie.Het verschil was nog groter bij de patiënten die op de vorige hormoontherapie hadden gereageerd: het verschil in mediane totale overleving bij die patiënten was 10,0 maanden. Bij de patiënten zonder viscerale metastasen bedroeg het verschil in mediane totale overleving 11,5 maanden. Tijdens die langere follow-up werden geen nieuwe bijwerkingen waargenomen.Naar de mondelinge presentatie van Massimo Cristofanilli. Abstract LBA2. ESMO 2018, München, 18-23 oktober.