...

De mediane follow-up bedroeg 23,5 maanden (IQR 15,4-32,3). De algemene overleving was langer in de quizartinibgroep dan in de chemotherapiegroep (HR 0,76 [95 % CI 0,58-0,98]; stratified log-rank test, one-sided p = 0,02). De mediane algemene overleving bedroeg 6,2 maanden (95 % CI 5,3-7,2) voor quizartinib en 4,7 maanden (4,0- 5,5) voor chemotherapie. De geschatte 12-maand overleving was 27% (95% CI 21-32%) voor quizartinib en 20% (95% CI 12-28%) voor chemotherapie. De meest frequente niet- hematologische graad 3-5 behandelingsgerelateerde bijwerkingen voor quizartinib (241 patiënten) en chemotherapie (94 patiënten) waren sepsis en septische shock (46 patiënten [19%] voor quizartinib versus 18 [19 %] voor chemotherapie), pneumonie (29 [12%] versus acht [9%]), en hypokaliëmie (28 [12%] versus acht [9%]). Bij 44 (18%) patiënten leidden deze behandelingsgerelateerde bijwerkingen tot een onderbreken van de quizartinibbehandeling; de meest frequente oorzaken waren pneumonie (zes patiënten [2%]), intracraniale bloeding (vijf [2%]), graft-versus-host disease (vier [2%]), en sepsis of septische shock (vier [2%]). De meest frequente zeer ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren febriele neutropenie (18 patiënten [7%]), sepsis of septische shock (11 [5%]), QT-verlenging (vijf [2%]), en nausea (vijf [2%]) in de quizartinibgroep, en febriele neutropenie (vijf [5%]), sepsis of septische shock (vier [4%]), pneumonie (twee [2%]), en pyrexie (twee [2%]) in de chemotherapiegroep. Men noteerde 31 [13%] behandelingsgerelateerde overlijdens in de quizartinib groep en negen [10%] in de chemotherapiegroep. Vermits quizartinib een betere overleving en evenwaardig veiligheidsprofiel vertoont als klassieke chemotherapie bij recidief van acute FLT3-ITD myeloïde leukemie, dient dit in overweging te worden genomen als de standaardbehandeling.Cortes, J.E., Khaled, S., Martinelli, G. et all.: Quizartinib versus salvage chemotherapy in relapsed or refractory FLT3-ITD acute myeloid leukaemia (QuANTUM-R): a multicentre, randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; 20: 984-97. Published Online June 4, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30150-0