...

De PREVAIL-studie, die werd gepresenteerd door Tomasz Beer (Portland, OR, VS), is een fase 3-studie waarin enzalutamide (160 mg p.o.), een androgeenreceptorantagonist, werd vergeleken met een placebo bij 1.717 patiënten met een castratieresistente, gemetastaseerde prostaatkanker (mCRPC) die nog geen chemotherapie hadden gekregen. De helft van de patiënten werd gerandomiseerd naar enzalutamide en de andere helft naar de placebo. De studie werd in oktober voortijdig stopgezet omdat de resultaten bij een tussentijdse analyse veel beter waren met enzalutamide. Vanaf dat ogenblik hebben alle patiënten enzalutamide gekregen. De primaire eindpunten waren de totale overleving en de progressievrije overleving.De mediane follow-up van de totale overleving was 22,2 maanden in de enzalutamidegroep en 22,4 maanden in de placebogroep. De resultaten laten weinig plaats voor twijfel: het samengestelde eindpunt van overleving zonder radiografische progressie en sterfte was 81% lager in de enzalutamidegroep dan in de placebogroep (HR = 0,186, 95% BI: 0,15-0,23; p < 0,0001). In de enzalutamidegroep werd de mediane overleving zonder radiografische progressie nog niet bereikt. Het overlijdensrisico was 29% lager in de enzalutamidegroep (HR = 0,706; 95% BI: 0,60-0,84; p < 0,0001). De mediane tijd tot stijging van het PSA-gehalte nam toe van 2,8 maanden in de placebogroep tot 11,2 maanden (HR = 0,169; p< 0,0001). Tot slot en dat is misschien nog belangrijker voor de patiënten en de artsen, in de enzalutamidegroep kon 17 maanden langer worden gewacht met het starten van chemotherapie dan in de placebogroep (HR = 0,35; 95% BI: 0,30-0,40; p < 0,0001).De bijwerkingen waren vrijwel dezelfde in de twee groepen behalve wat hypertensie betreft. De meeste bijwerkingen waren graad 2- of graad 1-bijwerkingen. In de studie werd geen hogere frequentie van convulsies gemeten.Enzalutamide is dus een uitstekende behandeling, die bij ons al geregistreerd is en wordt terugbetaald, maar na chemotherapie. De PREVAIL-studie bewijst het nut van enzalutamide voor chemotherapie.