...

Deze multicentrische, gerandomiseerde, fase III-studie onderzocht de neurocognitieve schade bij 168 patiënten die een conventionele profylactische bestraling (PCI) kregen versus patiënten waarbij de hippocampus gespaard bleef (HA-PCI). Het primaire eindpunt was het geheugen volgens de Hopkins Verbal Learning Test. De onderzoeksresultaten toonden geen significante verschillen in neurocognitief functioneren. Daarnaast was er ook geen significant verschil in algehele overleving of incidentie van hersenmetastasen. Opmerkelijk was wel dat bij 28% van de patiënten in beide behandelingsarmen een klinisch relevante afname van de neurocognitieve functie werd gezien. Deze resultaten zijn strijdig met een eerdere Amerikaanse studie (NRG-CC001), waarin het vermijden van de hippocampus de cognitieve achteruitgang vertraagde. Toch zijn er grote verschillen in het opzet van beide studies. Dr. Belderbos besloot bijgevolg dat de vraag of het nuttig is om de hippocampus te sparen bij PCI in SCLC voorlopig onbeantwoord blijft.