...

Bij 1.934 (3,9%) personen werden positieve sectievlakken weerhouden. De aanwezigheid van positieve sectievlakken is gekenmerkt door een significant slechtere algemene overleving (vijfjaarsoverleving: 34,5% tegenover 57,2%, p < 0,001).Na een bijkomende selectie van de groep van patiënten met positieve sectievlakken -de patiënten die voor 2003 behandeld werden, werden uitgesloten omdat er geen betrouwbare comorbiditeitsindex beschikbaar was - bleven er 739 patiënten over. Bij 252 personen (34,1%) werd een postoperatieve radiotherapie uitgevoerd. Voor deze groep wordt geen significant verschil in mortaliteit weerhouden (aangepaste HR: 1,10, 95% CI: 0,90; 1,35). Ook een verdere onderverdeling, waarbij de resultaten worden nagegaan van verschillende subgroepen zoals deze met enkel microscopische aanwezigheid van residuele tumor (aangepaste HR: 1,17, 95% CI: 0,90; 1,51) en deze die geen positieve lymfeklieren vertoonden (aangepaste HR: 1,27, 95% CI: 0,98, 1,66) toonde geen verbeterde overleving.We moeten dus besluiten dat postoperatieve radiotherapie bij patiënten met positieve sectievlakken na lobectomie voor stadium I & II NSCLC weinig invloed heeft op de algemene overleving. Indien mogelijk wordt dus best een uitgebreidere herresectie overwogen.Gulack BC, Coc ML, Yang CJ et al.: Survival after radiation for stage I and II non-small cell lung cancer with positive margins; Journal of Surgical Research, march 2 0 1 8 (223) 94 - 101. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.10.025.