...

In de totale populatie was er geen significant verschil wat mediane algemene overleving betreft tussen de avelumabgroep (10,5 maanden, 95%CI 9,2-12,9) en de docetaxelgroep (9,9 maanden, 95%CI 8,1-11,8) (gestratificeerd HR 0,90 [96 % CI 0,75-1,08]; nominale p = 0,12). Ook bij patiënten met PD-L1-positieve tumoren, verschilde de mediane algemene overleving niet significant tussen de avelumab- en docetaxelgroepen (11,4 maanden [95% CI 9,4-13,9] versus 10,3 maanden [8,5-13,0]; hazard ratio 0,90 [96%CI 0,72-1,12]; éénzijdig p = 0,16). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 251 (64 %) van de 393 patiënten, behandeld met avelumab en bij 313 (86 %) van de 365 patiënten behandeld met docetaxel. Graad 3-5-bijwerkingen kwamen voor bij 39 (10%) patiënten in de avelumabgroep en 180 (49%) in de docetaxelgroep. De meest voorkomende graad 3-5-bijwerkingen waren infusiegerelateerde reacties (zes patiënten [2%]) en een verhoging van de lipase (vier [1%]) in de avelumabgroep en neutropenie (51 [14%]), koortsige neutropenie (37 [10%]), en vermindering van de neutrofielen (36 [10%]) in de docetaxelgroep.Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwamen voor bij 34 (9%) patiënten in de avelumabgroep en 75 (21%) in de docetaxelgroep. Behandelingsgerelateerde overlijdens werden gerapporteerd bij vier (1%) deelnemers in de avelumabgroep, twee te wijten aan een interstitiële longaandoening, één aan een acute nierinsufficiëntie en één aan een combinatie van auto-immune myocarditis, acuut hartfalen, en respiratoir falen. In de docetaxelgroep noteerde men 14 (4%) behandelingsgerelateerde overlijdens, drie veroorzaakt door pneumonie, en telkens één door koortsige neutropenie, septische shock, koortsige neutropenie met septische shock, acuut respiratoir falen, cardiovasculaire insufficiëntie, nierfalen, leukopenie met mucosa-inflammatie en pyrexie, infectie, neutropenie, dehydratie, en ongekende oorzaken.Alhoewel avelumab niet beter is dan docetaxel wat de algemene overleving betreft, is het toch te verkiezen omwille van zijn beter veiligheidsprofiel.Barlesi, F., Vansteenkiste, J., Spigel, D. et al: Avelumab versus docetaxel in patients with platinum-treated advanced non-small-cell lung cancer (JAVELIN Lung 200): an open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol 2018; 19: 1468-1479. Published Online September 24, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30673-9.