...

Deze dubbelblinde studie wordt uitgevoerd in 118 centra in 16 landen bij 616 patiënten zonder 'gain of function'-mutatie van het EGFR- of ALK-gen die nog geen behandeling hadden gekregen voor een gemetastaseerd NSCLC. De patiënten werden tussen februari 2016 en maart 2017 in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg (n = 410) of een placebo (n = 206) om de drie weken (in het totaal 35 cycli) plus chemotherapie. De chemotherapie bestaat uit vier cycli cisplatine 75 mg/m² of carboplatine AUC = 5 plus pemetrexed 500 mg/m² om de drie weken gevolgd door een onderhoudsbehandeling met pemetrexed 500 mg/m² om de drie weken. De patiënten werden gestratificeerd naargelang van de PD-L1-expressie van de tumor (≥ 1% vs. <1%), de keuze van de platinaverbinding en het rookgedrag (wel of niet roken). De patiënten van de placebogroep bij wie de tumor verergerde, mochten overschakelen op pembrolizumab in monotherapie.De mediane overleving was 10,5 maanden. De totale eenjaarsoverleving was 69,2% in de pembrolizumabgroep en 49,4% in de placebogroep (hazard ratio [HR] = 0,49, p < 0,001). De mediane totale overleving was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de pembrolizumabgroep en bedroeg 11,3 maanden in de placebogroep. De risicoverhouding was in alle onderzochte subgroepen beter met pembrolizumab, zowel bij de patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 1% (n = 190, HR = 0,59, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,38-0,92) als in geval van een PD-L1-expressie ≥ 1% (n = 388; HR = 0,47, 95% BI = 0,34-0,66) en ongeacht de gebruikte platinaverbinding. De mediane progressievrije overleving was respectievelijk 8,8 maanden en 4,9 maanden (HR = 0,52, p < 0,001). De progressievrije overleving na 12 maanden was respectievelijk 34,1% en 17,3%. 67 patiënten (32,5%) van de placebogroep zijn wegens toename van de tumor overgeschakeld op pembrolizumab in monotherapie.AACR 2018, abstract # CT075. Gandhi L et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer . NEJM 2018. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 16 april 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1801005 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801005