...

De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar een neoadjuvante behandeling met pembrolizumab + chemotherapie of een placebo + chemotherapie. Daarna werden ze geopereerd (+ radiotherapie zo geïndiceerd) en vervolgens kregen ze een adjuvante behandeling met pembrolizumab of een placebo tot optreden van een recidief of onaanvaardbare toxiciteit. De primaire eindpunten van deze studie zijn het percentage complete pathologische respons en de evenementvrije overleving. De resultaten die op het congres van de ESMO 2019 werden gepresenteerd, waren dat het percentage complete pathologische respons significant hoger was met pembrolizumab dan met placebo (respectievelijk 64,8% en 51,2%), ongeacht de PD-L1-expressie.Op SABCS 2019 werden de resultaten gepresenteerd over de subpopulatie van patiënten met lymfeklierinvasie (die dus een hoger risico op recidief lopen). Het percentage complete pathologische respons bedroeg 64,8% met pembrolizumab en 44,1% met de placebo. Ook bij patiënten met een stadium III-borstkanker werd een hoger percentage complete pathologische respons gerapporteerd.Volgens de preliminaire gegevens was er na een follow-up van 15 maanden nog geen statistisch significant verschil in evenementvrije overleving, maar was er toch al een duidelijke tendens in het voordeel van pembrolizumab. In een nabije toekomst zullen nog analyses volgen. We durven er veel om verwedden dat die het therapeutische beleid zullen beïnvloeden.P Schmid et al. San Antonio Breast Cancer Symposium 2019, 10-14 december (Abstract GS3-03).