...

Deze internationale, open studie heeft 419 patiënten in 126 centra gerekruteerd tussen augustus 2014 en september 2015 en ze in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar osimertinib in een dosering van 80 mg 1x/d (n = 279) of pemetrexed intraveneus 500 mg/m² plus carboplatine (streefwaarde onder de curve van 5, AUC5) of cisplatine 75 mg/m² om de drie weken gedurende zes cycli. De patiënten mochten een onderhoudstherapie met pemetrexed krijgen.Na een mediane follow-up van 8,3 maanden bedroeg de mediane progressievrije overleving volgens de onderzoekers 10,1 maanden in de osimertinibgroep en 4,4 maanden in de groep die werd behandeld met een combinatie van een platinaverbinding en pemetrexed (HR = 0,30, p < 0,001, na correctie voor de al dan niet Aziatische herkomst van de patiënten). Bij een blinde evaluatie door een onafhankelijk centraal comité werd de mediane progressievrije overleving geraamd op respectievelijk 11,0 en 4,2 maanden (gecorrigeerde HR = 0,28, p < 0,001). Het percentage objectieve respons bedroeg respectievelijk 71% en 31% (odds ratio = 5,39, p < 0,001). De mediane duur van de respons was respectievelijk 9,7 en 4,1 maanden. Op het ogenblik van de publicatie van de resultaten waren er nog niet genoeg gegevens om de totale overleving te berekenen. Op het ogenblik van de publicatie waren 13% van de patiënten van de osimertinibgroep en 19% van de patiënten van de chemotherapiegroep gestorven. Graad ≥ 3-bijwerkingen zijn opgetreden bij respectievelijk 23% en 47% van de patiënten. Mok TS et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer. NEJM December 6, 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1612674http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1612674