...

De gegevens die op het congres van de AACR werden gepresenteerd, betreffen een analyse van een fase I/IIb-studie (PCYC-1102) en een lopende extensiestudie (PCYC-1103) met ibrutinib, een brutontyrosinekinaseremmer, bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie die nog niet waren behandeld, een recidief van of refractaire CLL.Opmerkelijk hoog responspercentage De studie betreft 94 patiënten die werden behandeld met ibrutinib 420 mg. 27 patiënten hadden nog geen behandeling gekregen en 67 patiënten vertoonden een recidief van of een refractaire (R/R) chronische lymfatische leukemie. Na een follow-up gaande tot 45 maanden bedroeg het percentage objectieve respons 91%. 14% van de patiënten vertoonde een complete remissie (CR): 26% in de groep die nog geen behandeling had gekregen, en 9% in de R/R-groep.Analyse met een belangrijke follow-up De mediane duur van de behandeling was 25 maanden (30 maanden bij de patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, en 22 maanden bij de patiënten met een recidief van of een refractaire CLL). De mediane duur van de respons en de progressievrije overleving werden nog niet bereikt. De progressievrije overleving na 30 maanden bedroeg 96% bij de patiënten met een CLL die nog geen behandeling hadden gekregen, en 76% bij de patiënten met een R/R CLL. De patiënten met een R/R CLL hadden gemiddeld al 4 behandelingen gekregen. Eén enkele patiënt met een CLL die nog geen behandeling had gekregen, heeft progressie vertoond tijdens de follow-up. De meeste patiënten vertoonden een cytopenie bij inclusie in de studie. Het hemoglobinegehalte en het aantal bloedplaatjes verbeterden snel en gedurende lange tijd.Klassieke bijwerkingen De frequentste ernstige bijwerkingen (graad 3 of hoger) waren hypertensie (23%), pneumonie (15%), neutropenie (13%), atriumfibrillatie (7%) en diarree (7%). Tijdens de follow-up hebben 12 patiënten de behandeling stopgezet wegens tumorprogressie. Het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, daalde mettertijd. In het totaal hebben 12 patiënten de behandeling gestaakt wegens bijwerkingen, 7 tijdens het eerste jaar, drie tijdens het tweede jaar en twee daarna.Zeer bemoedigende gegevens Volgens de onderzoekers wijzen die zeer bemoedigende gegevens erop dat de behandeling van chronische lymfatische leukemie die nog niet werd behandeld, of een recidief van of refractaire CLL met ibrutinib efficiënt is en op lange termijn efficiënt blijft.