...

In deze open label, multicentrische gerandomiseerde fase 3-studie werden 664 patiënten, met een voorheen nog niet behandeld stadium III of IV klassiek Hodgkinlymfoom toegewezen om brentuximab vedotin, doxorubicine, vinblastine, en dacarbazine (A+AVD) te krijgen en 670 werden toegewezen aan een behandeling met doxorubicine, bleomycine, vinblastine, en dacarbazine (ABVD).Bij een mediane follow-up van 24,9 maanden, bedroeg de gemodificeerde progressievrije overlevingsratio op twee jaar (dit is het tijdstip tot progressie, overlijden, of niet-volledige respons en toepassen van bijkomende antikankerbehandeling) in de A+AVD- en de ABVD-groepen respectievelijk 82,1% (95% confidence interval [CI], 78,8 tot 85,0) en 77,2% (95% CI, 73,7 tot 80,4). Dit betekent een verschil van maar liefst 4,9 percentpunten (hazard ratio voor een evenement van progressie, overlijden, of niet-volledige respons en toepassen van bijkomende antikankerbehandeling 0,77; 95% CI, 0,60 tot 0,98; P = 0,04).Er waren 28 doden met A+AVD en 39 met ABVD (hazard ratio voor interim algemene overleving, 0,73 [95% CI, 0,45 tot 1,18]; P = 0,20). Al de secundaire doeltreffendheidseindpunten toonden een trend in het voordeel van A+AVD. Neutropenie trad op in 58% van de patiënten die A+AVD ontvingen en bij 45% van degenen die ABVD kregen. In de A+AVD-groep was het voorkomen van febriele neutropenie lager bij de 83 patiënten die behandeld werden met een primaire profylaxe van granulocytkoloniestimulerende factor dan bij deze die dit niet kregen (11% vs. 21%). Perifere neuropathie trad op bij 67% van de patiënten in de A+AVD-groep en in 43% van de patiënten in de ABVD-groep; 67% van de patiënten in de A+AVD-groep die perifere neuropathie hadden, vertoonden een verdwijnen of verbeteren hiervan bij de laatste follow-upconsultatie. Longproblemen van graad 3 of meer werden aangetroffen bij minder dan 1% van de patiënten die A+AVD ontvingen en bij 3% van deze die ABVD ontvingen. Bij de overlijdens tijdens de behandelingsperiode waren er zeven van de negen in de A+AVD-groep te wijten aan neutropenie en 11 van de 13 in de ABVD-groep te wijten aan longgerelateerde toxiciteit.Connors, J.M., Jurczak, W., Straus, D.J. et al.: Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. New England Journal Of Medicine, 2018, Vol. 378 (4), pp.331-344. DOI: 10.1056/NEJMoa1708984