...

In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie werden 493 patiënten gerandomiseerd in een 2:1-verhouding om nivolumab (N) of placebo (P) intraveneus toegediend te krijgen om de twee weken.De meeste patiënten waren mannen (N-P: 69%-73%), hadden een gastrectomie ondergaan (N-P: 60%-64%), ontvingen twee of meer verschillende chemotherapiebehandelingen (N-P: 80%-82%), en vertoonden lymfeklieraantasting (N-P: 85%-86%), peritoneale uitzaaiing (N-P: 19%-26%) en levermetastasen (N-P: 17%-24%).De mediane follow-up voor overlevende patiënten was 8,87 maand (IQR 6,57-12,37) in de nivolumabgroep en 8,59 maand (5,65-11,37) in de placebogroep. Mediane overleving bedroeg 5,26 maand (95% CI 4,60-6,37) in de nivolumabgroep en 4,14 maand (3,42-4,86) in de placebogroep (hazard ratio 0,63, 95% CI 0,51-0,78; p<0.0001). De eenjaarsoverleving was 26,2% (95% CI 20,7-32,0) met nivolumab en 10,9% (6,2-17,0) met placebo.Graad 3 of 4 behandelingsgerelateerde bijwerkingen deden zich voor bij 34 (10%) van de 330 patiënten, die nivolumab ontvingen en bij zeven (4%) van de 161 patiënten, die behandeld werden met placebo. Deze behandelingsgerelateerde bijwerkingen hadden een overlijden tot gevolg bij vijf (2%) patiënten in de nivolumabgroep en twee (1%) in de placebogroep. Nieuwe veiligheidssignalen werden niet opgemerkt.Kang YK, Boku N, Satoh T, et al: Nivolumab in patients with advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer refractory to, or intolerant of, at least two previous chemotherapy regimens (ONO-4538-12, ATTRACTION-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. www.thelancet.com. Published online October 6, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31827-5.