...

De terugbetaling van imatinib als adjuvante behandeling wordt toegekend voor een maximale periode van drie jaar. Dit behandelingsschema heeft aangetoond de recidiefvrije overleving (RFS) én de globale overleving (OS) te verbeteren bij patiënten met KIT+ GIST ten opzichte van een behandeling gedurende 12 maanden1. Imatinib wordt al terugbetaald voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare en/of metastatische KIT+ GIST. Bijzonderheden klinisch onderzoek De terugbetaling is gebaseerd op de gegevens van een open, gerandomiseerd, multicentrisch, internationaal klinisch fase III-onderzoek ter beoordeling van een adjuvante behandeling met imatinib van histologisch bevestigde KIT+ GIST met een hoog risico op recidief. Uit de resultaten van het klinisch onderzoek blijkt dat 36 maanden adjuvante behandeling met imatinib de recidiefvrije overleving significant verlengt ten opzichte van 12 maanden behandeling met imatinib, te weten een daling van het risico op recidief met 54% (p < 0,0001). Daarenboven bewerkstelligde een behandeling met imatinib gedurende 36 maanden een daling van de sterftekans met 55% ten opzichte van een behandeling gedurende één jaar (p = 0,0187)1. "De recidiefvrije overleving was langer in de groep die gedurende 36 maanden werd behandeld dan in de groep die gedurende 12 maanden werd behandeld [incidentiecijfer (HR) 0,46; 95% BI 0,32-0,65; p < 0,0001]." Imatinib werd doorgaans goed verdragen. Referentie : 1. Joensuu et al. JAMA 2012;307(12):1265-1272. Op basis van een persbericht van Novartis