...

De ESPAC-4-studie (European Study Group on Pancreatic Cancer) is een Europese, open, gerandomiseerde fase 3-studie, die de combinatie gemcitabine + capecitabine heeft vergeleken met gemcitabine alleen na resectie van een pancreasadenocarcinoom. Ter herinnering, de incidentie van pancreaskanker stijgt gestaag. Jaarlijks worden wereldwijd 338.000 nieuwe gevallen geteld en sterven er 331.000 mensen aan pancreaskanker. In de VS sterven dus verhoudingsgewijs meer mensen aan pancreaskanker dan aan borstkanker. Een betere behandeling "Maar de overleving verbetert", aldus John Neoptolemos (Liverpool, Verenigd Koninkrijk). In 1971-72 bedroeg de eenjaarsoverleving 10%; in 2010-2011 was dat cijfer dankzij chemotherapie gestegen tot 21%. "Chemotherapie heeft de zaken werkelijk veranderd. De vijfjaarsoverleving bedraagt 8% na chirurgie alleen, 11% na chirurgie plus chemo-radiotherapie en 16-18% na chirurgie en chemotherapie met gemcitabine of 5-FU, zoals de ESPAC-3-studie heeft aangetoond."De ESPAC-4-studie werd uitgevoerd bij 722 patiënten in 92 centra in zes landen. Alle patiënten hadden minder dan 12 weken voor inclusie in de studie een in opzet curatieve resectie van de tumor ondergaan. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld. De eerste groep (n = 361) kreeg gemcibatine (GEM) 1.000 mg/m² op d 1, 8 en 15 van zes cycli van vier weken. In het totaal dus 24 weken behandeling. De andere groep (n = 361) kreeg dezelfde chemotherapie plus capecitabine (CAP) 1.660 mg/m² van d1 tot d21 met een pauze van zeven dagen per cyclus van vier weken (in het totaal ook zes cycli). De patiënten werden om de drie maanden gevolgd tot hun overlijden. De mediane leeftijd van de patiënten was 65 jaar. 57% van de patiënten waren mannen. 42% van de patiënten vertoonde een performance status 0, 55% een PS 1 en 3% een PS 2. De mediane grootte van de weggesneden tumor was 30 mm. Een R0-resectie werd uitgevoerd in 40% van de gevallen en een R1-resectie in 60% van de gevallen. In 80% van de gevallen werd lymfeklierinvasie vastgesteld en 40% van de kankers was weinig gedifferentieerd. Een goede combinatie De Britse specialist hechtte veel belang aan de aanpak van de bijwerkingen. In totaal hebben 216 patiënten 384 ernstige bijwerkingen gerapporteerd: 107 in de GEM-groep en 109 in de GEM-CAP-groep. Bij 180 patiënten waren de ernstige bijwerkingen te wijten aan de behandeling zelf, maar het verschil tussen de twee groepen was niet significant. De vijfjaarsoverleving steeg significant van 16% in de GEM-groep tot 29% in de GEM-CAP-groep. De mediane totale overleving was respectievelijk 25,5 maanden en 28 maanden. "Die resultaten zijn belangrijk en wel om meerdere redenen. De overleving is beter en de onderzochte populatie is representatief voor de patiënten die we in onze praktijk zien", legde John Neoptolemos uit. De onderzoekers vinden dat de combinatie GEM/CAP goed wordt verdragen en dus zou kunnen worden gecombineerd met andere geneesmiddelen om de overleving van de patiënten nog te verhogen. "Met een adjuvante behandeling is de vijfjaarsoverleving gestegen van 8% naar 30%. Nu moeten we nagaan welke patiënten het meeste baat zouden kunnen vinden bij de behandeling." Naar alle waarschijnlijkheid zal de studie leiden tot een aanpassing van het therapeutische beleid van pancreasadenocarcinoom na chirurgie.Referentie: Neoptolemos JP et al. ESPAC?4: A multicenter, international, open-label randomized controlled phase III trial of adjuvant combination chemotherapy of gemcitabine (GEM) and capecitabine (CAP) versus monotherapy gemcitabine in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma. ASCO 2016 Abstract # LBA4006.