...

Japanse onderzoekers hebben 848 vrouwen gevolgd die tussen 1997 en 2007 aan het Miyagi Cancer Center Hospital behandeld werden voor een nieuw gediagnosticeerde borstkanker. De vrouwen die zichzelf omschreven als actieve rokers waren opvallend jonger toen bij hen borstkanker gediagnosticeerd werd, gemiddeld ongeveer 49 jaar, in vergelijking met 53 jaar bij vrouwen die aangaven ex-rokers te zijn en 58 jaar voor de niet-rokers. De actieve rokers vertoonden ook een tendens om magerder te zijn, om verder gevorderde tumoren te hebben en om minder gezondheidscomplicaties te hebben dan de andere vrouwen in de studie. Bij een mediane follow-upperiode van zeven jaar hebben de onderzoekers 170 sterfgevallen voor alle oorzaken samen vastgesteld, waaronder 132 sterfgevallen door borstkanker. Ongeveer een derde van de vrouwen waren premenopauzaal op het ogenblik van de diagnose. In deze subgroep hadden de vrouwen die gedurende meer dan 21 jaar gerookt hadden drie keer meer kans op overlijden voor alle oorzaken (HR=3,09, 95% CI: 1,17-8,20) en bijna drieënhalf keer meer kans op overlijden aan hun borstkanker (HR=3,35; 95% CI: 1,22-9,23; P = 0,035), dan deze die nooit sigaretten gerookt hadden. De onderzoekers hebben ook de passieve blootstelling aan tabak onderzocht bij de vrouwen met een actieve roker of ex-roker als echtgenoot, en hebben geen significante impact op het overlijdensrisico van deze vrouwen gevonden, noch voor alle oorzaken samen, noch voor borstkanker in het bijzonder.