...

In studies bij patiënten met een grootcellig B-cellymfoom verkregen de onderzoekers een aanzienlijk percentage complete respons bij behandeling met Axi-Cel (CAR-T-cellen met een chimere antigene receptor tegen CD19). Daarom werd die behandeling ook uitgeprobeerd bij patiënten met een recidief van of een therapieresistent indolent folliculair lymfoom of indolent marginalezonelymfoom in een gevorderd stadium (85% stadium III of IV) die al minstens twee behandelingslijnen hadden gekregen (mediaan aantal 3 en ≥ 3 in 65% van de gevallen).Die patiënten werden opgenomen in de Amerikaanse, multicentrische fase 2-studie ZUMA-5. De resultaten van de eerste analyse werden op de virtuele ASH 2020 gepresenteerd door Caron Jacobson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston). In het studieprotocol was voorzien een eerste analyse uit te voeren zodra minstens 80 patiënten met een folliculair lymfoom al gedurende minstens 12 maanden werden gevolgd. Dat was het geval half maart 2020. Op dat ogenblik waren 151 patiënten gerekruteerd en werden er 146 behandeld (124 met een folliculair lymfoom en 22 met een marginalezonelymfoom). De mediane follow-up bedroeg op dat ogenblik 17,5 maanden.De resultaten over de werkzaamheid betroffen 84 patiënten met een folliculair lymfoom die al minstens 12 maanden werden gevolgd, en 20 patiënten met een marginalezonelymfoom die sinds minstens één maand werden gevolgd. Bevindingen:- Het percentage objectieve respons (primair eindpunt geanalyseerd door een centraal comité) bedroeg 92% (76% complete remissie). Bij patiënten met een folliculair lymfoom was dat respectievelijk 94% en 80% en bij patiënten met een marginalezonelymfoom respectievelijk 85% en 60%.- Een lang aanhoudend resultaat: 12 maanden na de infusie van Axi-Cel bedroeg het responspercentage bij patiënten met een folliculair lymfoom nog altijd 77% (87% in geval van een initiële complete respons). Na 17,5 maanden was dat 64%.- Er waren nog niet genoeg gegevens om de mediane overleving te kunnen berekenen. De progressievrije overleving na 12 maanden was 74% en de totale eenjaarsoverleving 93%.Bij de behandeling van een snel groeiend lymfoom zoals een grootcellig B-cellymfoom zijn geen grote veiligheidsproblemen opgetreden (ZUMA-1-studie). Van de patiënten heeft 99% bijwerkingen ontwikkeld en in 86% van de gevallen ging het om ≥ 3-bijwerkingen (hematologische toxiciteit 70% en infecties 16%). De incidentie van graad ≥ 3-cytokinereleasesyndroom (koorts en hypotensie) was maar 7% en de incidentie van graad ≥ 3 neurologische problemen (vooral tremor en verwardheid) bedroeg 19%. Die zijn in meer dan 90% van de gevallen genezen. Drie patiënten zijn overleden. Slechts één patiënt is gestorven aan de gevolgen van de behandeling (multiorgaanfalen als gevolg van een cytokinereleasesyndroom).Een behandeling met Axi-Cel bij patiënten met een relaps van of een therapieresistent indolent non-hodgkinlymfoom lijkt zeer aanlokkelijk: hoog percentage objectieve respons en vooral hoog percentage complete remissie, een lang aanhoudende respons en een aanvaardbaar veiligheidsprofiel, dat beter was dan in de vorige studies. De bijwerkingen konden goed worden opgevangen en waren meestal reversibel.