...

Er wordt altijd met spanning uitgekeken naar de eindresultaten van studiees, vooral als het gaat om zeldzame, maar verwoestende tumoren. Dat is zeker het geval met pancreatische neuro-endocriene tumoren (pNET) en de RADIANT-3-studie, een multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een laaggradige of een intermediaire pNET. In 2011 werd vastgesteld dat everolimus (EVE), een mTOR-remmer, in combinatie met de beste zorg de mediane overleving met 6,4 maanden verhoogde, van 4,6 naar 11,0 maanden (HR = 0,35, 95% BI 0,27-0,45, p < 0,001) in vergelijking met de placebogroep.Ongeziene overleving James Yao heeft nu de eindresultaten over de totale overleving gepresenteerd na registratie van 256 sterfgevallen. De studie werd uitgevoerd bij 410 patiënten en 225 patiënten hebben deelgenomen aan de open extensiestudie. 172 van de 203 patiënten van de initiële placebogroep (85%) hebben deelgenomen aan de extensiefase. In de extensiefase hebben alle patiënten EVE in een dosering van 10 mg/d gekregen. De mediane behandelingsduur was 67 weken bij de patiënten die van meet af aan met EVE werden behandeld (n = 53), en 44 weken bij de patiënten die aanvankelijk een placebo hadden gekregen.De totale overleving was respectievelijk 44,02 en 37,68 maanden (HR = 0,94, 95% BI 0,73-1,20, p = 0,30). Het kleine verschil van 6,3 maanden was dus niet significant, verre van. De reden waarom het verschil zo klein was, is dat de overgrote meerderheid van de patiënten in de placebogroep tijdens de studie is overgeschakeld naar de andere groep. Daarom hebben de statistici de cijfers herberekend en daarbij kunnen vaststellen dat de stijging van de totale overleving niet 6,3 maanden bedroeg, maar wel 23,4 maanden. Hun berekeningswijze is moeilijk uit te leggen, maar je zou ze als volgt kunnen samenvatten. De vorsers hebben gekeken hoeveel patiënten er in de placebogroep waren blijven zitten, en hebben dat percentage dan doorgetrokken naar de patiënten van de initiële placebogroep, rekening houdende met de verschillende vertekenende factoren (wat de statistische analyse er niet gemakkelijker op maakte).Gekruiste wegen Volgens A Phan (Houston, TX, VS), die de opdracht had gekregen om commentaar te geven bij de presentatie van de RADIANT-3-studie, en Ian Chau (Londen, Verenigd Koninkrijk), spreker op de highlights session, "was die overschakeling inderdaad beter voor de patiënten. Daardoor werd de interpretatie van de resultaten wel bijzonder moeilijk, maar daarom niet minder interessant." Er bestaan verschillende methoden om gunstige effecten te berekenen na een cross-over, maar over geen enkele methode bestaat er eensgezindheid. Misschien moet de wetenschappelijke gemeenschap toch eens de violen gelijk stemmen. "Maar de methode die hier werd gebruikt, is waarschijnlijk de beste volgens de literatuurstudie die ik heb gedaan", legde A. Phan uit.De overleving die zo werd berekend in de EVE-groep, bedroeg 44 maanden. Dat is op zichzelf al een record. Er werd nog nooit zo'n lange overleving waargenomen bij soortgelijke patiënten in een fase 3-studie. De overleving was bijna tweemaal zo lang als de overleving van de patiënten die in de gegevensbanken worden gevolgd.De bijwerkingen van die geneesmiddelen zijn bekend. 61,8% van de patiënten in de EVE-groep en 40,4% van de patiënten die in de oorspronkelijke studie een placebo hadden gekregen, hebben graad 3- of graad 4-bijwerkingen ontwikkeld. In de open studie was dat 73,3%. Het ging daarbij meestal om stomatitis, diarree en huiduitslag.Wat er ook van zij, de RADIANT-3-studie heeft aangetoond dat een pNET nu kan worden behandeld en dat de behandeling gunstige effecten heeft op lange termijn. pNETs staan ervoor bekend dat ze een slechte prognose hebben op lange termijn, maar misschien moeten we die reputatie nu herzien.