...

De gerandomiseerde, gecontroleerde, multinationale, niet-blinde studie werd uitgevoerd bij 307 vrouwen, die werden gerandomiseerd naar:De twee primaire eindpunten waren de progressievrije overleving en de totale overleving. De resultaten over die eindpunten werden gepresenteerd door C Saura et al. (J Clin Oncol 37, 2019 suppl; abstr 1002). Ook de mediane duur van de respons was significant langer met neratinib (respectievelijk 8,5 en 5,6 maanden; p = 0,0004). De cumulatieve incidentie van hersenmetastasen was lager (23% versus 29%) en de tijd tot optreden van symptomen als gevolg van de hersenmetastasen was significant langer in de neratinibgroep.De veiligheid was vergelijkbaar in de twee groepen. Er heeft zich vaker graad 3-diarree voorgedaan in de neratinibgroep (24% versus 13%), maar het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, was lager in de neratinibgroep (11%) dan in de lapatinibgroep (15%).Dat alles maakt dat neratinib, een geneesmiddel dat als adjuvante behandeling is goedgekeurd door het EMA, een mogelijke en valabele optie is als derdelijnstherapie bij een gemetastaseerde HER2+ borstkanker. ASCO 2109, Chicago, 31 mei-4 juni.