...

Het Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network heeft zijn studie uitgevoerd bij 384 patiënten van 50-75 jaar met een myelodysplastisch syndroom met hoog risico (IPSS intermediair-2 of hoog) bij wie een allotransplantatie met een lichtere conditionering kon overwogen worden. De patiënten werden verwezen naar 34 Amerikaanse transplantatiecentra, die hebben gezocht naar geschikte stamceldonoren. Voor 260 patiënten kon binnen 90 dagen een donor met een goede HLA-match worden gevonden en bij die patiënten werd een allotransplantatie uitgevoerd. De 124 patiënten zonder HLA-compatibele donor hebben de standaard ondersteunende behandeling gekregen (controlegroep).Drie jaar later was de totale overleving bijna tweemaal zo hoog bij de patiënten bij wie een allotransplantatie uitgevoerd was, als bij de patiënten van de controlegroep (47,9% vs. 26,6%; p = 0,0001). De leukemievrije overleving na drie jaar was ook hoger: 35,8% vs. 20,6%; p = 0,003. De gunstige effecten werden teruggevonden in alle onderzochte subgroepen, dus ook bij 65-plussers. Een negatieve correlatie werd gemeten tussen de werkzaamheid van allotransplantatie en de IPSS-risicoscore, maar de overleving was altijd beter na allotransplantatie dan zonder transplantatie. De allotransplantatie ging niet gepaard met een minder goede levenskwaliteit (identieke score in de twee groepen).Als de analyse beperkt werd tot de patiënten die effectief de hun toegewezen behandeling gekregen hebben, was de overleving na drie jaar nog altijd beter: totale overleving 47,4% vs. 16,0% en leukemievrije overleving 39,3% vs. 10,9%; p < 0,0001 in beide gevallen.Volgens Corey Cutler (Dana-Farber Institute, Boston), hoofdauteur van de studie, die de resultaten heeft gepresenteerd op de virtuele ASH 2020, wijzen de resultaten erop dat "alle patiënten minstens zouden moeten worden verwezen naar een transplantatiecentrum opdat patiënten die in aanmerking komen voor allotransplantatie en die over een geschikte donor beschikken, getransplanteerd zouden worden aangezien hun overleving dan beter is."