...

De onderzoekers hebben 269 patiënten van 65 jaar of ouder met een CLL of een kleincellig lymfoom die nog geen behandeling hadden gekregen, gerandomiseerd naar ibrutinib of chloorambucil. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving bepaald door een onafhankelijk comité. De mediane leeftijd van de patiënten was 73 jaar. Na een mediane follow-up van 18,4 maanden was de progressievrije overleving significant langer met ibrutinib dan met chloorambucil (mediane progressievrije overleving respectievelijk nog niet bereikt en 18,9 maanden). Het risico op tumorprogressie en overlijden was 84% lager met ibrutinib dan met chloorambucil (hazard ratio 0,16; p < 0,001). Ook de totale overleving was significant beter met ibrutinib. De 2 jaarsoverleving was 98% met ibrutinib en 85% met chloorambucil. Het relatieve overlijdensrisico was 84% lager in de ibrutinibgroep dan in de chloorambucilgroep (hazard ratio, 0,16; p = 0,001). Het responspercentage was hoger met ibrutinib dan met chloorambucil (86% vs. 35%, p < 0,001). Ook stegen het hemoglobinegehalte en het aantal plaatjes meer met ibrutinib. Nog op de dag zelf van de mondelinge presentatie van die studie in Orlando werd ze gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.