...

Deze gerandomiseerde, open fase III-studie werd uitgevoerd bij patiënten met een spinocellulair hoofd- en halscarcinoom dat was toegenomen. De patiënten werden in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar nivolumab in een dosering van 3 mg/kg om de twee weken (n = 240) of een standaardbehandeling (methotrexaat, docetaxel of cetuximab) (n = 121).De mediane overleving was beter in de nivolumabgroep dan in de groep die de standaardtherapie kreeg (7,5 vs. 5,1 maanden). De totale overleving verbeterde (hazard ratio van overlijden 0,70, 97,73% betrouwbaarheidsinterval 0,51-0,96) en de eenjaarsoverleving was 19% hoger (36% vs. 16,6%). De overleving was altijd beter met nivolumab dan met de standaardtherapie, ongeacht de aard van de behandeling. Er was echter geen significant verschil in de mediane progressievrije overleving tussen de behandelingsgroepen, maar de progressievrije overleving na zes maanden was hoger in de nivolumabgroep (19,7% vs. 5,8%).Nivolumab gaf betere resultaten ongeacht het percentage PD-L1-expressie in de tumor.Ferris RL et al.: Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. New Engl J Med., 2016; DOI: 10.1056/NEJMoa1602252http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602252#t=article