...

De MONALEESA2-studie werd uitgevoerd bij 668 gemenopauzeerde vrouwen met een gemetastaseerde HR+/HER- borstkanker. De vrouwen werden gerandomiseerd naar een klassieke eerstelijns adjuvante therapie (letrozol 2,5 mg/d continu) + placebo of de combinatie ribociclib (300 mg/d drie weken na elkaar, een week rust en dan opnieuw) + letrozol (2,5 mg/d continu). Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving.De gegevens die op het ESMO 2016 werden gepresenteerd en tegelijkertijd werden gepubliceerd in het NEJM, zijn die van een tussentijdse analyse na 243 evenementen. In alle subgroepen verbeterde de progressievrije overleving met 44%. Na een mediane follow-up van 15,3 maanden was de progressievrije overleving beter met de combinatietherapie (hazard ratio 0,556, p = 3,29 x 10-6). De mediane progressievrije overleving bedroeg 14,7 maanden in de placebogroep en was op het ogenblik van de tussentijdse analyse nog niet bereikt in de groep die de combinatietherapie kreeg. Het responspercentage bij de patiënten met een meetbare tumor bij inclusie in de studie was 52,7% met ribociclib en 37,1% met placebo. De tumor werd om de acht weken geëvalueerd gedurende 18 maanden en daarna om de 12 weken.Hortobagyi GNet al.: Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer N Engl J Med. October 8, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1609709