...

De combinatie docetaxel gedurende hoogstens 9 cycli en bevacizumab tot optreden van ziekteprogressie werd lange tijd beschouwd als een valabele eerstelijnstherapie bij gemetastaseerde HER2- borstkanker en dat op grond van de resultaten van de fase III-studie die een significante verbetering van het responspercentage en de progressievrije overleving had aangetoond na toevoeging van de VEGF-antagonist aan het taxaan. Er zijn echter veiligheidsproblemen opgetreden en daarom werd de goedkeuring voor die combinatietherapie in 2011 ingetrokken. De IMELDA-studie is een open, gerandomiseerde studie die op touw werd gezet om na te gaan of overschakeling van docetaxel op een ander cytostaticum met een ander werkingsmechanisme dat beter wordt verdragen, in casu capecitabine, met voorzetting van de VEGF-antagonist efficiënter zou zijn. In de IMELDA-studie werd dus onderzocht of toevoeging van capecitabine aan een onderhoudstherapie met bevacizumab na een inductietherapie met bevacizumab plus docetaxel de PFS verbetert.Opzet van de IMELDA-studie De IMELDA-studie werd uitgevoerd bij patiënten met een gemetastaseerde HER2- borstkanker die geen tumorprogressie vertoonden na 3-6 cycli behandeling met de combinatie docetaxel/bevacizumab. De patiënten hadden daarvoor nog geen chemotherapie gekregen en hun algemene toestand was vrij goed (ECOG-score < 2). Ze werden gerandomiseerd naar een behandeling met bevacizumab alleen of in combinatie met capecitabine tot tumorprogressie. De patiënten werden ook gestratificeerd volgens de aan- of afwezigheid van oestrogeenreceptoren op de tumor, de aan- of afwezigheid van viscerale metastasen, de respons op de behandeling en de LDH-spiegel. Het primaire eindpunt van de IMELDA-studie was de progressievrije overleving te tellen vanaf de randomisatie tot tumorprogressie of overlijden van de patiënte. Secundaire eindpunten waren het responspercentage, het percentage gunstige klinische effecten, de tijd tot tumorprogressie, de totale overleving vanaf de randomisatie, de levenskwaliteit en de veiligheid van de behandeling.Enkele verschillen tussen de onderzochte patiëntengroepen Uiteindelijk werden 187 patiënten gerandomiseerd. De patiënten in de bevacizumabgroep waren gemiddeld 54 jaar oud en die in de bevacizumab-capecitabinegroep 49 jaar. 22% van de patiënten van de bevacizumabgroep en 27% van de patiënten van de bevacizumab-capecitabinegroep vertoonden een gemetastaseerde, drievoudig negatieve borstkanker. Het percentage patiënten met viscerale metastasen was vergelijkbaar in de twee groepen. De bevacizumabgroep telde evenwel meer patiënten met metastasen in minstens drie organen.Primair eindpunt bereikt De combinatie capecitabine-bevacizumab verbeterde de progressievrije overleving statistisch significant: de mediane progressievrije overleving was 11,9 maanden in de capecitabine-bevacizumabgroep en 4,3 maanden in de bevacizumabgroep, dus een statistisch significante daling van het risico op progressie met 62% met capecitabine-bevacizumab in vergelijking met bevacizumab alleen (HR = 0,38; p < 0,001). ? Figuur 1 Progressievrije overleving sinds de randomisatieVerbetering van de totale overleving De totale overleving sinds de randomisatie was ook significant beter in die groep (respectievelijk 39 en 23,3 maanden), dus een significante daling van het overlijdensrisico met 58% (HR = 0,42; p < 0,001). Figuur 2 Totale overleving sinds de randomisatieMeer bijwerkingen zoals te verwachten was De combinatietherapie veroorzaakte meer bijwerkingen zoals te verwachten was, maar die konden vrij goed worden opgevangen. De patiënten in de capecitabine-bevacizumabgroep vertoonden vaker een hand-voetsyndroom (33% van de patiënten; bij 10% van de patiënten werd de behandeling om die reden onderbroken). Ernstige hypertensie werd waargenomen bij 9% van de patiënten in de capecitabine-bevacizumabgroep en bij 3% van de patiënten in de bevacizumabgroep. Ook werden vaker gevallen van trombo-embolie geregistreerd.Dr. Joseph Gligorov (Hôpital Universitaire Tenon, Parijs): "Bij de patiënten die goed reageren op een eerstelijnstherapie met bevacizumab plus docetaxel, zal toevoeging van capecitabine aan de onderhoudstherapie met bevacizumab betere resultaten geven."