...

HSP90 zorgt ervoor dat eiwitten een goede driedimensionale vouwstructuur aannemen, ook bij abnormale temperaturen. HSP90 bevordert echter ook de tumorgroei door activeren van verschillende zogeheten "client sites" zoals HER2, AKT en MET. Verschillende studies hebben aangetoond dat overexpressie van HSP90 correleert met een slechte prognose bij luminale borstkanker en drievoudig negatieve borstkanker. Ganetespib is een HSP90-remmer van een nieuwe generatie, die goed wordt verdragen. Tot nog toe werden al meer dan 1000 patiënten behandeld met ganetespib. De frequentste bijwerking is graad 1/2-diarree, maar die kan doorgaans gemakkelijk worden behandeld. In 2011 al werden gunstige resultaten behaald in een fase 2a-studie bij HER2+ patiënten. Ganetespib gaf een responspercentage van 15%.In de Galaxy-1-studie verbeterde een tweedelijnstherapie met de combinatie ganetespib-docetaxel de PFS en de totale overleving bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker. Ganetespib blokkeert de plaats van binding van ATP en verhindert zo activering van de cliëntproteïnen, die daarna worden afgebroken. Het betreft een subtiel mechanisme, dat oncogenen inactiveert, de angiogenese en metastasevorming afremt en de werkzaamheid van chemo-radiotherapie verhoogt. De ENCHANT-1-studie werd uitgevoerd bij patiënten met een HER2+ gemetastaseerde borstkanker, een drievoudig negatieve borstkanker of een luminale kanker. 18 dagen na de behandeling werd een PET-CT-scan uitgevoerd en na 6 weken werd een CT-scan uitgevoerd met een biopsie. Het primaire eindpunt van de studie was het percentage objectieve respons (ORR). De studie werd uitgevoerd bij een klein aantal patiënten: 10 HER2+ patiënten en 38 met een drievoudig negatieve borstkanker. Bij 38 patiënten kon de metabole respons worden geëvalueerd en bij 32 het ORR. Bij de presentatie werden 11 patiënten nog altijd behandeld met ganetespib. 24 van de 48 patiënten vertoonden een respons: 6 in de HER2+ groep (van wie 4 met een volledige of partiële respons) en 18 in de groep met een drievoudig negatieve borstkanker (van wie 2 met een volledige of partiële respons). Bij 13 patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker en bij geen enkele patiënte met een HER2+ kanker werd tumorprogressie waargenomen.Er hebben zich veel graad 3-bijwerkingen voorgedaan, wat de andere studies bevestigen. De ENCHANT-1-studie bevestigt dus het nut van ganetespib als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerde borstkanker. In de HER2+ groep werden de criteria bereikt. De rekrutering voor de studie loopt nog verder. Ganetespib werd ook opgenomen in het I-Spy2-programma in combinatie met paclitaxel bij patiënten met een plaatselijk gevorderde HER2- borstkanker. Wedden dat we het er binnenkort opnieuw over zullen hebben...