...

Deze multicentrische (147 centra in 26 landen), dubbelblinde fase 3-studie heeft 722 patiënten met een relaps van of een refractair myeloom gedurende 23 maanden gevolgd. De patiënten kregen elke week ixazomib, een nieuwe proteasoomremmer, per os samen met lenalidomide en dexamethason. De controlegroep kreeg een placebo plus de combinatie lenalidomide en dexamethason. Na een mediane follow-up van bijna 15 maanden was de progressievrije overleving (het primaire eindpunt van de studie) significant langer in de ixazomibgroep dan in de placebogroep: 20,6 versus 14,7 maanden, dus een verschil van 35% in het voordeel van ixazomib. Dat verschil werd teruggevonden in alle subgroepen, ook bij patiënten met een gereserveerde prognose zoals bejaarden, patiënten in een gevorderd ziektestadium, patiënten die al meerdere behandelingen hadden gekregen, en patiënten met gevaarlijke cytogenetische afwijkingen. Er was geen significant verschil in bijwerkingen of sterfte tussen de twee groepen. Moreau P et al.: Oral Ixazomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med, 2016; 374:1621-1634.