...

Ter herinnering, ongeveer 10-30% van de niet-kleincellige longcarcinomen (NSCLC) vertoont een mutatie van het EGFR-gen en 3-7% een herschikking van het ALK-gen. Daardoor worden die kankers gevoelig voor TKi (responspercentage 60%). Andere studies hebben aangetoond dat het succes van een behandeling met TKi afhangt van klinische factoren zoals het rookgedrag, het geslacht en het ras van de patiënt, de onderliggende mutatie en de amplificatie van het gen. Zijn er nog andere elementen die invloed kunnen uitoefenen op de respons op behandeling?Meer mutaties Eén van die factoren is de grootte van de tumor. Bij andere kankers zoals een gastro-intestinale stromale tumor is de 9 jaarsoverleving 58% in geval van een tumor kleiner dan 39 mm² en 23% als de tumor groter is dan 262 mm². Charlotte Leduc et al. hebben onderzocht of het initiële tumorvolume invloed heeft op de totale overleving en de gunstige effecten van TKi. Ze hebben daarvoor alle patiënten geanalyseerd die tussen 2006 en 2013 in het Institut Gustave Roussy werden gezien met een gevorderd NSCLC (stadium III/IV) met een mutatie van het EGFR-gen of ALK+ en die werden behandeld met erlotinib of gefitinib (in geval van EGFR-mutatie) of crizotinib (in geval van Alk+). Het is een monnikenwerk geworden. Ze hebben alle CT-scans van de patiënten op het ogenblik van de diagnose geanalyseerd met automatische en semiautomatische meting van alle primaire tumoren en metastasen. In het totaal hebben ze 97 patiënten in de studie gerekruteerd: 82% met een EGFR-mutatie, 14% ALK+ en 3% met beide. De cut-offwaarde van het tumorvolume werd vastgelegd op 35 cm³. Een derde van de patiënten had een tumor kleiner dan 35 cm³, een derde had een tumor van 35 tot 74 cm³ en een derde een tumor groter dan 74 cm³. De mediane follow-up was 31 maanden. De mediane PFS bedroeg 8,5 maanden in de totale patiëntengroep, 9,02 maanden bij de patiënten met een EGFR-mutatie en 6,62 maanden bij Alk+ patiënten. De mediane totale overleving was respectievelijk 25, 25,5 en 14,1 maanden.Zoals een appelsien? Ze hebben vastgesteld dat de PFS korter was naarmate het initiële tumorvolume groter was. De PFS daalde van 9,02 maanden in geval van een tumor kleiner dan 35 cm³ tot 8,03 maanden in geval van een tumor van 35-74 cm³ en 7,28 maanden in geval van een tumor groter dan 74 cm³. Dat stemde overeen met een HR van respectievelijk 1, 1,34 en 1,70 (p = 0,04). De auteurs zien daar toch een tendens in. Die conclusie wordt bevestigd als ook de metastasen werden meegeteld bij het totale volume. Het aantal plaatsen van metastasering had negatieve invloed op de PFS. Bij univariate analyse werd echter geen verschil in totale overleving waargenomen naargelang van het tumorvolume. Tony Mok (Hong-Kong), die de presentatie van C. Leduc moest bespreken, loofde het team voor het immense werk dat ze hebben verricht, maar vroeg zich af of de cut-offwaarden wel goed gekozen zijn. Een volume van 74 cm³ of groter lijkt zeer groot: dat is groter dan een kwart van een appelsien met een straal van 4 cm. Hoe groter het volume, des te groter is het risico op heterogeniteit in de tumor en dus ook de kans op verschillende mutaties. De echte vraag is dan ook of we bij die grote tumoren niet snel zouden moeten overschakelen op een andere TKi van de tweede generatie. Hij vroeg zich ook af hoe het tumorvolume het best wordt gemeten. C. Leduc et al. Tumor Burden And Tyrosine Kinase Inhibitors (TKi) Benefit In Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients With EGFR Sensitizing Mutations (EGFRm) And ALK Rearrangement (ALK+). Abstract 92O