...

De auteurs hebben 390 BRCA1- of BRCA2-positieve vrouwen met familiale antecedenten van borstkanker stadium I of II die een unilaterale of bilaterale mastectomie hadden ondergaan, gevolgd. Bij 181 patiënten werd ook de heterolaterale borst verwijderd. De patiënten werden dan gedurende lange tijd gevolgd, soms tot 20 jaar na de diagnose. 79 vrouwen zijn tijdens de follow-up gestorven aan borstkanker (18 in de groep bilaterale mastectomie) en 61 in de groep unilaterale mastectomie). De mediane duur van de follow-up bedroeg 14,3 jaar (spreiding 0,1-20,0 jaar). Na 20 jaar bedroeg de overleving bij de vrouwen die een bilaterale mastectomie hadden ondergaan, 88% (95% BI 83-93%); bij de andere vrouwen was dat 66% (95%BI 59-73%). Bij multivariate analyse ging een bilaterale mastectomie gepaard met een daling van de sterfte aan borstkanker met 48% (HR 0,52, 95% BI 0,29-0,93, p = 0,03). Op grond van die resultaten voorzien de auteurs dat 87% van de vrouwen bij wie een bilaterale mastectomie wordt verricht, na 20 jaar nog in leven zal zijn. Na een unilaterale mastectomie is dat 66%. Metcalfe K et al.: Contralateral mastectomy and survival after breast cancer in carriers of BRCA1 and BRCA2 mutations: retrospective analysis. BMJ 2014; 348: g226