...

Cetuximab werd intraveneus toegediend met een ladingsdosis van 400 mg/m2, vijf tot zeven dagen voor de start van de radiotherapiesessies, gevolgd door 250 mg/m2 per week gedurende zeven weken (totale dosis 2.150 mg/m2). Cisplatine werd intraveneus toegediend (100 mg/m2) op dag 1 en 22 van de radiotherapiesessies (totale dosis 200 mg/m2). Alle patiënten werden behandeld met versnelde intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (70 Gy in 35 fracties gedurende zes weken).Na een mediane follow-upperiode van 4,5 jaar waren 133 patiënten overleden: 78 (59 %) in de cetuximabgroep en 55 (41%) in de cisplatinegroep. Na een mediane follow-up van 4,5 jaar vervulde radiotherapie plus cetuximab dus niet de criteria voor niet-inferioriteit tegenover radiotherapie plus cisplatine (hazard ratio [HR] 1,45, eenzijdig 95% bovenste CI 1,94; p = 0,5056 voor niet-inferioriteit). Bovendien was de algemene overleving significant slechter met cetuximab (tweezijdig 95% CI 1,03-2,05; log-rank p = 0,0163) dan met cisplatine. De geschatte vijfjaarsoverleving bedroeg 77,9% (95% CI 73,4-82,5%) in de cetuximabgroep en 84,6% (80,6-88,6) in de cisplatinegroep.Er werden 198 voorvallen van kankerprogressie of overlijden genoteerd: 122 (62%) in de cetuximabgroep en 76 (38%) in de cisplatinegroep. De progressievrije overleving was eveneens significant lager in de cetuximabgroep vergeleken met de cisplatinegroep (HR 1,72, 95% CI 1,29-2,29; p = 0,0002; progressievrije vijfjaarsoverleving 67,3%, 95% CI 62,4-72,2 versus 78,4%, 73,8-83,0), en locoregionaal recidief was tevens significant hoger in de cetuximabgroep in vergelijking met de cisplatinegroep (HR 2,05, 95% CI 1,35-3,10; vijfjaarsproporties 17,3%, 95% CI 13,7-21,4 versus 9,9%, 6,9-13,6). Er was geen verschil in voorkomen tussen cetuximab en cisplatine wat betreft acute, matige tot ernstige toxiciteit (77,4%, 95% CI 73,0-81,5 versus 81,7%, 77,5-85,3; p = 0,1586) en laattijdige, matige tot ernstige toxiciteit (16,5%, 95% CI 12,9-20,7 versus 20,4%, 16,4-24,8; p = 0,1904).Uit deze studie blijkt dat kan verwacht worden dat het vervangen van cisplatine door cetuximab het overlijdensrisico doet toenemen met 45% (hazard ratio 1,45, 95% CI 1,03-2,05), het risico op kankerprogressie of overlijden met 72% (1,72;1,29-2,29), en de kans op locoregionaal recidief met 105% (2,05; 1,35-3,10).Bijgevolg is er geen enkele reden om cisplatine te vervangen door cetuximab bij de behandeling van HPV-positief orofaryngeaal carcinoma.Gillison, M.L., Trotti, A.M., Harris, J. et al.: Radiotherapy plus cetuximab or cisplatin in human papillomavirus-positive oropharyngeal cancer (NRG Oncology RTOG 1016): a randomised, multicentre, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2019. Published Online November 15, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32779-X.