...

De inductiechemotherapie bestaat uit 12 cycli van fluorouracil, leucovorin, en irinotecan plus bevacizumab. Bij elke progressie van de aandoening wordt dit inductieschema herhaald met acht cycli, gevolgd door een nieuwe chemotherapievrije periode.Progressie van de aandoening of overlijden trad op bij 85 patiënten (17%) tijdens de inductiebehandeling; 261 patiënten (53%) ondergingen minstens één re-inductiebehandeling, 107 (22%) hadden twee re-inductiebehandelingen, en 56 (11%) hadden drie of meer re-inductiebehandelingen.Zowel voor de controlegroep als voor de groep met bevacizumab als onderhoudsbehandeling bedroeg de gemiddelde duur van tumorcontrole 15 maanden. De mediane progressievrije overleving vanaf randomisatie was respectievelijk 9,2 maanden in de groep met onderhoudsbehandeling en 8,9 maanden in de controlegroep. De mediane algemene overleving bedroeg respectievelijk 21,7 maanden in de groep met onderhoudsbehandeling en 22,0 maanden in de controlegroep.Wanneer we de subgroep nagaan van de patiënten met minimum één re-inductiebehandeling na de eerste progressie van de aandoening, bekomen we een mediane duur van het eerste chemotherapievrije interval van 4,3 maanden voor beide groepen en respectievelijk een mediane tumorcontroleduur van 17,8 maanden en 23,3 maanden (P = 0,339), een mediane progressievrije overleving van 9,9 maanden en 9,5 maanden en een mediane algemene overleving van 27,6 maanden en 28,5 maanden in de onderhoudsgroep en controlegroep.Een multivariabele analyse toonde aan dat enkel het vrouwelijk geslacht, een WHO performantiestatus van > 2 en een niet-gereseceerde primaire tumor konden geassocieerd worden met een kortere duur van tumorcontrole.Een onderhoudsbehandeling met bevacizumab tijdens de chemotherapievrije periodes verbeterde de duur van tumorcontrole, het chemotherapievrije interval, de progressievrije overleving of de algemene overleving dus niet.Aparicio T, Ghiringhelli F, Boige V, LeMalicot K, Lepage C, Bennouna J, and PRODIGE 9 Investigators et al.: Bevacizumab Maintenance Versus No Maintenance During Chemotherapy-Free Intervals in Metastatic Colorectal Cancer: A Randomized Phase III Trial (PRODIGE 9). Published at jco.org on January 18, 2018. J Clin Oncol 36. © 2018 by American Society of Clinical Oncology. Clinical trial information: NCT00952029. DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2017.75.2931