...

In deze multicentrische (USA, Canada, Europa), open-label gerandomiseerde fase 3-studie werden 1.501 patiënten ingesloten, welke een volledige resectie ondergingen van een stadium IB (> 4cm) tot IIIA-tumor. Deze inclusie gebeurde telkens binnen de 6 tot 12 weken na de chirurgie en bestond uit het intraveneus toedienen van chemotherapie alleen (= cisplatine in combinatie met, naargelang de keuze van de onderzoeker, vinorelbine, docetaxel, gemcitabine of pemetrexed) of diezelfde chemotherapie met toevoeging van bevacizumab. Bij de randomisatieprocedure werd ervoor gezorgd dat er een gelijkwaardige verdeling optrad wat betreft chemotherapiesamenstelling, stadium van de aandoening, histologie en geslacht.In de 'chemotherapie alleen'-groep werden 749 patiënten geïncludeerd en in de bevacizumabgroep 752. Van de 1.458 patiënten met voldoende info voor volledige stadiering hadden er 383 (26%) stadium IB, 636 (44%) hadden stadium II, en 439 (30%) hadden stadium IIIA (er waren onvoldoende gegevens bij 43 patiënten om een volledige stadiëring mogelijk te maken). Squameuze celhistologie was aanwezig bij 422 (28%) van de 1.501 patiënten.Alle vier cisplatinegebaseerde combinaties werden toegepast: 377 (25%) patiënten kregen vinorelbine, 343 (23%) kregen docetaxel, 283 (19%) kregen gemcitabine, en 497 (33%) kregen pemetrexed.Bij een mediane follow-up van 50,3 maanden (IQR 32,9-68,0), werd de geschatte mediane overleving in de 'chemotherapie alleen'-groep niet bereikt en bedroeg dit 85,8 maanden (95% CI 74,9 om niet te bereiken) in de chemotherapiegroep in combinatie met bevacizumab. Dit resulteert in een hazard ratio (combinatie met bevacizumab versus chemotherapie alleen) van 0,99 (95% CI 0,82-1,19; p = 0,90).Ernstige bijwerkingen (graad 3 -5) werden frequenter waargenomen in de bevacizumabgroep dan in de 'chemotherapie alleen'-groep en bovendien in een ernstigere graad: 496 [67%] van de 738 in de 'chemotherapie alleen'-groep versus 610 [83%] van de 735 in de bevacizumabgroep, waarbij vooral belangrijke verschillen voor hypertensie (60 [8%] versus 219 [30%]), en neutropenie (241 [33%] versus 275 [37%]).Het aantal overlijdens tijdens behandeling was niet verschillend voor beide groepen (15 in de 'chemotherapie alleen'-groep versus 19 in de bevacizumabgroep). Van deze overlijdens werden er minstens drie in de 'chemotherapie alleen'-groep en tien in de bevacizumabgroep beschouwd als een gevolg van de behandeling.Wakelee, H.A. et al.: Adjuvant chemotherapy with or without bevacizumab in patients with resected non-small-cell lung cancer (E1505): an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017; 18: 1610-23. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(17)30691-5. Published Online November 9, 2017.