...

De mediane follow-up was 5,5 jaar (range: 3,5-6,7 jaar). Men weerhield 215 ziektevrije overlevingsvoorvallen gedurende de follow-upperiode, waarvan 72 (13,7 %) in de TC-arm, 73 (14,0 %) in de CEF-T-arm, en 70 (13,4%) in de EC-P-arm. De vijfjaars ziektevrije overleving voor patiënten, behandeld met TC of EC-P bedroeg respectievelijk 85,0% tegenover 85,9% (HR=1,05; 90% CI, 0,79-1,39; niet-inferieure P=0,048). Vermits de vooraf gespecifieerde waarde voor niet-inferioriteit 1,44 bedraagt, kan men uit de 90% CI bovenste waarde van 1,39 besluiten dat TC niet-inferieur is aan EC-P. Bij evaluatie van de niet-inferioriteit voor CEF-T tegenover EC-P, noteerde men een ziektevrije vijfjaars overleving van respectievelijk 85,1 % tegenover 85,9% (HR=0,99; 90% CI, 0,75-1,30, niet-inferieure p = 0,045). Bijgevolg was hier eveneens het criterium voor niet-inferioriteit van CEF-T tegenover EC-P bereikt. Bovendien waren er eveneens geen significante verschillen wat betreft ziektevrije overleving en algemene overleving tussen de twee experimentele groepen (TC en CEF-T) en de controlegroep (EC-P). De HR voor TC tegenover EC-P was 1,05 (90% CI, 0,79-1,39), en voor CEF-T tegenover EC-P, 0,99 (90% CI, 0,75-1,30).Men noteerde geen behandelingsgerelateerde overlijdens gedurende de behandelingsperiode. In vergelijking met de TC-arm, bemerkte men in de EC-P-arm een significant frequentere dosisvermindering [TC tegenover EC-P: 2 (0,5%) tegenover 10 (1,9%); p = 0,038]. Het voorkomen van neutropenie van graad 3-4, febriele neutropenie en leverdysfunctie was vergelijkbare in alle studiegroepen. Te vermelden zijn de bijwerkingen van graad 3-4 specifiek te wijten aan TC zoals huiduitslag (n = 21, 3,9%) en perifere neuropathie (n = 15, 2,8%). In de CEF-T-arm, weerhield men minder dosisverminderingen, maar een significant hogere frequentie van graad 3 tot 4 huiduitslag in vergelijking met de EC-P-arm. Cardiale toxiciteit was weinig frequent in alle groepen. Graad 3 tot 4 cardiale voorvallen voor TC, CEF-T, en EC-P betroffen vooral vermindering van de ejectiefractie (n = 1, 0,2%; n = 5, 0,9%; n = 6, 1,1%), ventrikel aritmie (n = 2, 0,3%; n = 5, 0,9%; n = 7, 1,2%), en hartfalen. Gedurende de follow-up noteerde men twee overlijdens (een in de TC-, een in de EC-P-groep) als gevolg van hartfalen. Een geval van acute myeloïde leukemie trad op in de EC-P-groep. Yu, K.D, Liu, X.U., Chen, L. et all: Anthracycline-free or short-term regimen as adjuvant chemotherapy for operable breast cancer: A phase III randomized non-inferiority trial. The Lancet Regional Health - Western Pacific 11 (2021) 100158 . Received 7 February 2021 Revised 4 April 2021 Accepted 14 April 2021 . https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100158