...

Ook bij de patiënten, met PD-L1-positieve tumoren (264 in de avelumabgroep en 265 in de docetaxelgroep), bemerkte men geen significant verschil wat de mediane algemene overleving betreft tussen de avelumab- en de docetaxelgroep (11,4 maanden [95% CI 9,4-13,9] versus 10,3 maanden [8,5-13,0]; hazard ratio 0,90 [96% CI 0,72-1,12]; p = 0,16). Behandelingsgerelateerde nevenwerkingen werden waargenomen bij 251 (64%) van de 393 patiënten in de avelumabgroep en 313 (86%) van de 365 in de docetaxelgroep. Het ging respectievelijk om bijwerkingen van graad 3 tot 5 bij 39 (10%) en 180 (49%) patiënten. De meest frequente behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van graad 3 tot 5 betroffen infusiegerelateerde reacties (zes patiënten [2%]) en verhoging van de lipasen (4 [1%]) in de avelumabgroep en neutropenie (51 [14%]), koorts neutropenie (37 [10%]), en verminderde neutrofielentelling (36 [10%]) in de docetaxelgroep. Ernstige behandelingsgerelateerde nevenwerkingen traden op bij 34 (9%) patiënten in de avelumabgroep en 75 (21%) in de docetaxelgroep. Behandelingsgerelateerde overlijdens traden op bij vier (1%) deelnemers in de avelumabgroep, twee t.g.v. interstitieel longlijden, één t.g.v. acuut nierfalen en één t.g.v. een combinatie van auto-immune myocarditis, acuut hartfalen en longfalen. Het aantal behandelingsgerelateerde overlijdens lag merkelijk hoger in de docetaxelgroep: 14 (4%) patiënten, drie t.g.v. pneumonie, en één telkens t.g.v. febriele neutropenie, septische shock, febriele neutropenie met septische shock, acuut longfalen, cardiovasculaire insufficiëntie, nierinsufficiëntie, leukopenie met mucosale inflammatie en koorts, infectie, neutropenie infectie, dehydratie en niet gekende oorzaak.Alhoewel avelumab geen significante verbetering van de algemene overleving tegenover docetaxel tot gevolg heeft bij progressie van niet-kleincellig longcarcinoom, na behandeling met een op platinumgebaseerde chemotherapie, vertoont het een merkelijk beter veiligheidsprofiel.Barlesi, F., Vansteenkiste, J., Spigel, D. et all.: Avelumab versus docetaxel in patients with platinum-treated advanced non-small-cell lung cancer (JAVELIN Lung 200): an open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol 2018. Published Online September 24, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30673-9.