...

De auteurs hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd van 304 patiënten, van wie 42 patiënten met een hepatocellulair carcinoom die aspirine innamen op het ogenblik van de transarteriële embolisatie. Het bilirubinegehalte was lager 1 dag (0,9 vs. 1,3, p < 0,001), 1 maand (0,9 vs. 1,2, p = 0,048) en 1 jaar na de embolisatie (0,8 vs. 1,0, p = 0,021).Er was geen verschil in het initiële responspercentage (88% versus 90% complete of partiële remissie, p = 0,59), de mediane tijd tot verergering van de tumor (6,2 versus 5,2 maanden, p = 0,42), de initiële plaats van toename van de tumor (p = 0,77) en de sterfte als gevolg van verergering van de tumor (88% vs. 89%, p = 1,00) tussen de patiënten die aspirine innamen, en de patiënten die er geen innamen. De mediane totale overleving na transarteriële embolisatie van het hepatocellulair carcinoom was echter langer in de groep die aspirine innam (57 vs. 23 maanden, p = 0,008).Boas FE et al. Aspirin Is Associated With Improved Liver Function After Embolization of Hepatocellular Carcinoma. American Journal of Roentgenology 2019: 1-7. 10.2214/AJR.18.20846; https://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.18.20846