...

De patiënten werden gerandomiseerd naar een adjuvante behandeling met of zonder (controlegroep) zoledroninezuur (4 mg per keer, 19 doses over 5 jaar). Alle mogelijke gevallen van aseptische kaaknecrose werden geregistreerd en geanalyseerd. 362 vrouwen hebben ook de Oral Health Impact Profile-14 ingevuld om de "orale" levenskwaliteit te beoordelen. Na een mediane follow-up van 73,9 maanden werden 33 gevallen van aseptische kaaknecrose gerapporteerd, alle bij de patiënten die werden behandeld met zoledroninezuur. In 26 van de 33 gevallen kon de diagnose worden bevestigd. De cumulatieve incidentie bedroeg dus 2,1%. Er was geen verschil in de prevalentie of de ernst van de impact op de orale levenskwaliteit tussen de controlegroep en de zoledroninezuurgroep.Rathbone EJ et al. J Clin Oncol 2013 June 24