...

De FDA heeft geen geneesmiddelen goedgekeurd voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Sommige artsen raden een 'watchful waiting' aan bij die patiënten. Als het gehalte aan prostaatspecifiek antigeen (PSA) echter snel stijgt tijdens een androgeendeprivatietherapie (PSA-verdubbelingstijd korter dan 8-10 maanden), stijgt het risico op ontwikkeling van metastasen en overlijden echter significant (SPARTAN-studie).De SPARTAN-studie werd uitgevoerd bij 1.207 mannen in 332 ziekenhuizen over de hele wereld. De patiënten met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die niet meer reageerden op een androgeendeprivatietherapie en die een hoog risico op metastasering liepen (PSA-verdubbelingstijd korter dan tien maanden), werden gerandomiseerd naar apalutamide of een placebo. Als er metastasen optraden, kregen de patiënten een standaardeerstelijnstherapie naar keuze van de arts en kregen ze ook de mogelijkheid om een behandeling te krijgen met abirateron en prednison, een erkende referentiebehandeling.Apalutamide verlaagde het risico op metastasering en overlijden met 72% in vergelijking met placebo en verlengde de mediane overleving zonder metastasen significant met twee jaar (40,5 maanden in de apalutamidegroep en 16,2 maanden in de placebogroep). Op het ogenblik van deze tussentijdse analyse van de overleving hebben de vorsers ook een tendens tot langere overleving vastgesteld bij de mannen die apalutamide kregen, dan in de placebogroep, maar het verschil was niet statistisch significant.Small EJ et al. SPARTAN, a phase 3 double-blind, randomized study of apalutamide (APA) versus placebo (PBO) in patients (pts) with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC). 2018 Genitourinary Cancers Symposium. San Francisco. Donderdag 28 februari 2018 (Abstract 161). https://meetinglibrary.asco.org/record/157021/abstract