...

Na een mediane follow-up van 131 maanden noteerde men 250 borstkankers (85 met anastrozole [4,4%] versus 165 met placebo [8,5%]). Dit betekent een merkelijk significante vermindering voor alle borstkankers van 49% met anastrozole (HR 0,51, 95% CI: 0,39-0,66, p<0,0001). Deze vermindering was meer uitgesproken gedurende de eerste vijf jaar van de follow-up, en minder, maar nog steeds statistisch significant gedurende de daaropvolgende jaren. Bovendien was het verschil in effect gedurende deze twee perioden niet significant verschillend (p=0,087). Na 12 jaar follow-up bedroeg het geschatte risico op de ontwikkeling van borstkanker 8,8% (IQR 7,6-10,3) in de placebogroep in vergelijking met 5,3% (4,3-6,6) in de anastrozolegroep.Wat betreft invasieve oestrogeenreceptorpositieve borstkanker, bemerkte men een vermindering in voorkomen van 54% met anastrozole (HR 0,46, 95% CI 0,33-0,65, p<0,0001). Deze vermindering was meer uitgesproken gedurende de eerste vijf jaar: 61% (HR 0,39, 0,23-0,66, p<0,0001), gevolgd door 48% (HR 0,52, 0,33-0,83, p=0,0062). Voor invasieve oestrogeenreceptornegatieve borstkanker, bemerkte men slechts een kleine, niet-significante vermindering met anastrozole (HR 0,77, 0,41-1,44, p=0,41). Wat betreft ductaal carcinoma in situ werd eveneens een significante vermindering weerhouden van 59% met anastrozole (HR 0,41, 0,22-0,79, p=0,0081), vooral in geval van oestrogeenreceptorpositieve kankers (HR 0,22, 0,78-0,65, p<0,0001).De onderzoekers bemerkten geen toename van de bijwerkingen. Zelfs niet op gebied van fracturen (380 versus 373, OR 1,04, 95% CI 0,88-1,22). Een lichte, niet-significante toename gedurende de actieve behandelingsperiode (198 versus 186, 1,09, 0,87-1,35) werd gecompenseerd door de afname na het beëindigen van de behandeling (182 versus 187, 0,98, 0,79-1,23). Ook wat cardiovasculaire nevenwerkingen betreft, weerhield men geen verschillen. Hartinfarcten kwamen in beide groepen even frequent voor, zowel gedurende de eerste vijf jaren (acht versus acht) als in de latere follow-up van de behandelingsperiode (acht versus zes). Diepe veneuze trombosen kwamen iets frequenter voor in de placebogroep, terwijl pulmonaire embolie niet-significant was toegenomen in de anastrozolegroep. TIA's en cerebrovasculaire embolen waren eveneens niet significant verschillend in beide groepen (46 versus 36, p = 0,24).Cuzick, J., Sestak, I., Forbes, J.F. et al.: Use of anastrozole for breast cancer prevention (IBIS-II): long-term results of a randomised controlled trial. Lancet 2020; 395: 117-22. Published Online December 12, 2019. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(19)32955-1 .