...

Neeray Arora en collega's voerden een bevolkingsstudie in North Carolina en includeerden personen bij wie 2 tot 5 jaar voordien leukemie, blaaskanker of colorectale kanker was vastgesteld (n = 623). De gegevens werden verzameld tussen april 2003 en november 2004.Tevredenheid Aan de hand van elf verschillende schalen evalueerden ze de tevredenheid van de patiten over de zorg die ze hadden gekregen in de voorbije 12 maanden. Voor 9 van de 11 schalen (0-100) varieerden de gemiddelde scores van 88 tot 97, wat blijk geeft van erg positieve ervaringen. Twee items die door de bevraagden als minder kwaliteitsvol werden ervaren, zijn de communicatie over gezondheidspromotie en de patitenkennis van de arts.Zorgkwaliteit Patiten met meer comorbiditeit toonden zich meer tevreden over de gekregen zorg en de competentie van de arts dan overlevenden zonder enige comorbiditeit. Bij de tevredenheidsbeoordeling van de patit bleek de duur van de arts-patitrelatie een belangrijke rol te spelen. Punten waaraan patiten veel aandacht blijken te geven bij de zorgkwaliteitsbeoordeling, zijn de manier waarop de arts hen informeert, het feit of de arts meevoelt met de patit, zijn patitenkennis en de manier waarop de patit de zorgcodinatie ervaart.