...

De studie werd uitgevoerd bij 22 evalueerbare patiënten van 4 tot 23 jaar (mediane leeftijd 7 jaar) met een relaps van of een refractair neuroblastoom die werden behandeld met alisertib in een dosering van 45, 60 of 80 mg/m² op dag 1 tot 7 in combinatie met irinotecan in een dosering van 50 mg/m² en temozolomide in een dosering van 100 mg/m² op dag 1-5 (cycli van 21 dagen). De patiënten hebben in het totaal 244 behandelingscycli gekregen (mediaan aantal per patiënt = 8, spreiding 2-32). De maximale getolereerde dosering van alisertib was 60 mg/m² met verplichte ondersteuning door myeloïde groeifactor en profylactische toediening van cefalosporines wegens diarree. Een trombocytopenie of neutropenie, ongeacht de ernst, is opgetreden bij respectievelijk 84% en 69% van de cycli. Een graad 4-trombopenie (3% -35%) en graad 4-neutropenie (9% -35%) correleerden met de dosering. Diarree en nausea waren de frequentste niet-hematologische bijwerkingen (respectievelijk 55% en 54% van de cycli). Diarree is opgetreden bij 76% van de cycli (7% graad 3) voor en 48% van de cycli (2% graad 3) na het starten van een verplichte profylaxe van diarree. In de farmacokinetische studie konden geen medicamenteuze interacties worden aangetoond tussen alisertib en irinotecan. Het percentage objectieve respons bedroeg 32% en de progressievrije overleving na 2 jaar was 52%.